Introduction to Statistics

MomentousKoala avatar
MomentousKoala
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Hvilken type data er klassificeret i kategorier og kan ikke arrangeres i nogen bestemt rækkefølge?

Nominal

Hvad karakteriserer intervalniveauet for måling af data?

Der er ingen naturligt nulpunkt

Hvad kendetegner forholdsmæssigt niveau af måling af data?

Der er en naturligt nulpunkt

Hvad er et eksempel på nominal data?

Øjenfarve

Hvilket niveau af data måler månedlig indkomst for kirurger?

Interval

Hvad er formålet med beskrivende statistik?

At organisere, sammenfatte og præsentere data på en informativ måde

Hvad kendetegner en kontinuerlig variabel?

Den kan antage enhver værdi inden for et specificeret interval

Hvad er en population i statistik?

Den samlede samling af alle mulige individer, objekter eller målinger af interesse

Hvad bruges inferentiel statistik til?

At trække konklusioner om en population baseret på et sample

Hvad karakteriserer en diskret variabel?

Den kan kun antage visse værdier med 'gaps' mellem dem

Which type of statistics involves making decisions, estimates, predictions, or generalizations about a population based on a sample?

Inferential Statistics

What is the characteristic of a discrete variable?

Can only assume certain values with 'gaps' between values

Which type of data is non-numeric, such as gender, religion, breed of cow, and skin color?

Qualitative Attributes

What is the science of collecting, organizing, presenting, analyzing, and interpreting numerical data to assist in making more effective decisions?

Statistics

What is the purpose of descriptive statistics?

To organize and present data in an informative way

Which type of data involves data arranged in some order, but the differences between data values cannot be determined or are meaningless?

Ordinal data

What type of variable is the degree of vigour of motility of a semen sample?

Interval variable

Which type of variable involves data that is classified into categories and cannot be arranged in any particular order?

Nominal variable

What characterizes the ratio level of measurement for data?

It has no natural zero point, and differences and ratios are meaningful.

What level of measurement involves data with an inherent zero starting point, where differences and ratios are meaningful?

Ratio level

Learn the basics of statistics, including the science of collecting, organizing, and interpreting numerical data for effective decision-making. Discover the wide range of fields and professions that utilize statistical techniques.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser