Introduction to Psychology

AdmiringSelenium avatar
AdmiringSelenium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

De definitie van psychologie is de wetenschappelijke studie van het gedrag en de mentale activiteiten van het individu.

True

Psychologie zoekt verklaringen voor het gedrag van mensen alleen in de mens zelf.

False

Intuïtieve mensenkennis wordt niet bewust gebruikt in onze dagelijkse omgang met mensen.

False

Wetenschappelijke inzichten in de psychologie zijn altijd subjectief.

False

Het is minder evident om instrumenten te gebruiken voor het objectief vaststellen van gegevens in de psychologie.

True

Natuurlijke observatie is een techniek die door psychologen wordt gebruikt om naar mensen hun gedrag te kijken.

True

Participerende observatie betekent dat je alleen maar observeert zonder deel te nemen aan de activiteit.

False

Een ongestructureerd interview is een gestructureerd interview waarbij de vragen van tevoren zijn opgesteld.

False

Bij het gebruik van vragenlijsten worden schriftelijke vragen gesteld om antwoorden te verkrijgen.

True

Fysiologische metingen omvatten het meten van zaken zoals hartslag, bloeddruk en hersenscans.

True

Bij psychologische tests wordt geen gebruik gemaakt van cijfers, het is puur kwalitatief.

False

Bij de correlationele methode wordt een causaal verband vastgesteld tussen variabelen.

False

Bij een positieve correlatie neemt de agressie toe naarmate er meer agressieve films worden bekeken.

True

Bij de experimentele methode wordt de afhankelijke variabele gemanipuleerd of veranderd.

True

Bij het experiment is er een onderscheid tussen HOOFD-effect & INTERACTIE-effect.

True

Bij de experimentele methode wordt het cijfermateriaal dat voortkomt uit de manipulatie van variabelen kwalitatief verwerkt.

False

Wat is het doel van psychologie volgens de tekst?

Het verklaren van gedrag door te kijken naar zowel de mens zelf als de omgevingsfactoren

Wat zijn de kenmerken van wetenschappelijke inzichten volgens de tekst?

Objectief, systematisch, gecontroleerde situaties

Wat is het verschil tussen intuïtieve mensenkennis en wetenschappelijke inzichten volgens de tekst?

Intuïtieve inzichten zijn toevallig en alledaags, wetenschappelijke inzichten zijn objectief en systematisch

Wat is het objectiviteitsbeginsel volgens de tekst?

Objectieve vaststellingen moeten herhaald kunnen worden en gecontroleerd kunnen worden

Welke techniek gebruiken psychologen om naar mensen hun gedrag te kijken volgens de tekst?

Natuurlijke observatie

Wat is een kenmerk van de correlationele methode?

Het vaststellen van een causaal verband tussen variabelen

Wat is een kenmerk van de experimentele methode in de psychologie?

Systematisch manipuleren van variabelen

Wat is een kenmerk van de participerende observatie?

Mee spelen met een kind tijdens observatie

Wat is een nadeel van de begrijpende methode in de psychologie?

Het blijft subjectief en is gebaseerd op een beperkt aantal gevallen

Wat is een kenmerk van fysiologische metingen in de psychologie?

Het meten van zaken zoals hartslag, bloeddruk en hersenscans

Learn about the definition and goals of psychology, as well as its distinctions from biology and sociology. Explore the scientific study of behavior and mental activities of individuals.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser