Introduction to Philosophy: Chapter 1

UseableNickel7756 avatar
UseableNickel7756
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Wat is de rol van filosofie volgens de tekst?

Het streven naar rationaliteit en het zoeken naar antwoorden

Waarom is kennis vergaren volgens de tekst belangrijk?

Het vergroot de kans op overleving in de buitenwereld

Wat is het belang van taal volgens de tekst?

Het maakt het mogelijk om niet-genetische kennisoverdracht te realiseren

Wat wordt bedoeld met de uitspraak 'Buitengewone beweringen hebben nood aan buitengewone bewijzen'?

Buitengewone beweringen vereisen substantieel bewijs om geloofwaardig te zijn

Wat is het doel van wetenschap in tegenstelling tot filosofie?

Consensus bereiken en betrouwbare kennis vergaren

Wat zijn pseudoantwoorden volgens de tekst?

Antwoorden die betekenis geven aan betekenisloze zaken

Wat wordt bedoeld met 'pseudo-vraag' in de tekst?

Een vraag waarvan de voorstelling van het heelal altijd al bestond

Wat is het doel van mythen volgens de tekst?

Verklaren van angstaanjagende fenomenen

Wat kenmerkt afweermagie volgens de tekst?

Het afwenden van gevaren

Welke wetenschappelijke disciplines worden als empirische/inductieve wetenschappen genoemd in de tekst?

Gedragswetenschappen en natuurwetenschappen

Wat was een reden waarom er in de oudheid en middeleeuwen geen doorbraak was in de geneeskunde?

Aristoteles onderschatte de complexiteit van de natuur en baseerde zich voornamelijk op dierlijke anatomie.

Wat vormde een obstakel voor de toepassing van de experimentele methode in de oudheid en middeleeuwen?

Huiver tegenover algebra en rekenkunde weerhield wetenschappers van het toepassen van de experimentele methode.

Wat droeg bij aan het groter worden van het belang en de complexiteit van technologische problemen in de 16e eeuw?

De groei van industrieën en technologische ontwikkelingen.

Welke wetenschapper ging in tegen Aristoteles en Galenus?

Vesalius

Wat was een reden waarom er geen doorbraak was in mechanica in de oudheid en middeleeuwen?

Fenomenen waren te complex voor intuïtie, waardoor experimentele methode niet werd toegepast.

Wat leidde tot succes in technologie, wiskunde en socio-economische wijzigingen?

Totaliteit van problemen op zelfde manier onderzoeken.

Wat was een belangrijk obstakel voor het toepassen van wiskunde en experimenten volgens de tekst?

'Huiver tegenover algebra en rekenkunde' die wetenschappers weerhield om wiskunde en experimenten toe te passen.

Explore the fundamental concepts of knowledge, science, and philosophy in chapter 1. Learn about the importance of acquiring knowledge, the role of language in non-genetic knowledge transfer, and the connection between absence of order and fear.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser