Introduction to Microbiology and Virology Lecture Notes 2022/2023

PicturesqueLutetium avatar
PicturesqueLutetium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Jakie wirusy zawierają DNA i są zdolne do ukrywania się w organizmie żywiciela?

Herpeswirusy

Które wirusy charakteryzują się tym, że posiadają RNA i wywołują choroby u roślin?

Wiroidy

Które wirusy wywołujące choroby u ludzi charakteryzują się tym, że są neurotropowe?

Wirusy neurotropowe

Które wirusy są wykorzystywane w nauce i przemyśle?

Wirusy onkolityczne

Study Notes

Wirusy DNA

  • Wirusy zawierające DNA, zdolne do ukrywania się w organizmie żywiciela, to na przykład wirusy herpes

Wirusy RNA roślinne

  • Wirusy RNA wywołujące choroby u roślin, charakteryzują się tym, że posiadają RNA
  • Przykładowymi wirusami RNA atakującymi rośliny są wirus mozaiki tykwy i wirus krępowania cukinii

Wirusy neurotropowe

  • Wirusy wywołujące choroby u ludzi, charakteryzują się tym, że są neurotropowe, na przykład wirusy zapalenia mózgu i wirus Herpes simplex

Wirusy w nauce i przemyśle

  • Wirusy są wykorzystywane w nauce i przemyśle, szczególnie w biotechnologii, np. bakteriofagi w produkcji żywności i kosmetyków

Explore the fundamentals of microbiology and virology based on the lectures from the academic year 2022/2023. The notes cover topics such as virus structure, replication, classification, and specific examples like Herpesviruses, Poxviruses, Adenoviruses, and various RNA viruses including Coronaviruses.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser