Introduction to Media & Audience: Trends and Considerations

SeamlessWichita avatar
SeamlessWichita
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

Wat is de belangrijkste vraag voor nieuwsmedia vandaag?

Voor wie doen we het.

Hoe is het publiek van nieuwsmedia vandaag?

Gefragmenteerd, meetbaar en mondig/participatief.

Wat is er veranderd aan het publiek van nieuwsmedia volgens de tekst?

Het is meetbaar geworden.

Wat wordt benadrukt als belangrijk voor nieuwsmedia vandaag?

Het publiek

Wat kenmerkt het publiek van nieuwsmedia volgens de tekst?

Mondig en participatief

Wat is er veranderd aan de gedeelde realiteit volgens de tekst?

Het is meer verdeeld geworden.

Wat is een van de taken van een audience engagement editor volgens de tekst?

Het analyseren van metrics om het publiek te behouden en uit te breiden

Wat is de reden dat nieuwsmedia steeds meer rekening houden met het publiek?

Vanwege de afhankelijkheid van het betalende publiek

Wat wordt bedoeld met 'het publiek als nieuwsgebruiker' volgens de tekst?

Het publiek dat passief nieuws consumeert zonder het actief te beïnvloeden

Wat wordt bedoeld met 'het publiek als consument' in de context van nieuwsmedia?

Het idee dat nieuws een product is dat aan mensen verkocht wordt

Wat is het belangrijkste doel van nieuwsmedia volgens 'het publiek als burger'?

Het zo goed mogelijk informeren van het publiek voor het nemen van juiste beslissingen

Waarom zijn (klassieke) nieuwsmedia nu meer dan ooit afhankelijk van hun publiek?

Door de verschuiving van advertentie-inkomsten naar Big Tech-bedrijven

Wat is een mogelijke taak van een audience engagement editor volgens de tekst?

Het modereren van reacties van het publiek op nieuwsberichten

'Publieke belangen staan voorop' geldt met name bij:

(Onafhankelijke) publieke omroepen

Wat is de meest populaire nieuwsbron in Vlaanderen volgens de tekst?

VTM nieuws

Welk platform blijft nog steeds de grootste nieuwsbron bij Vlaamse jongeren volgens de tekst?

Instagram

Welk radiostation wordt genoemd als de populairste volgens de tekst?

Qmusic

Waar halen mensen steeds minder vaak nieuws vandaan volgens de tekst?

Nieuwsapps

Wat is aan een sterke opmars bezig als nieuwsbron volgens de tekst?

Tiktok

Hoe verandert het nieuwsgebruik van jongeren volgens de tekst?

Ze komen nieuws steeds vaker tegen op sociale media

Wat is een van de redenen waarom steeds meer mensen het nieuws mijden?

Verzadiging door te veel nieuws

Wat is een kenmerk van Millenials (Digital natives) volgens de tekst?

Hechten meer waarde aan traditionele journalistieke waarden

Wat typeert de houding van jongeren ten opzichte van nieuws, volgens de tekst?

Een afnemend vertrouwen in nieuwsbronnen

Wat is een verschil tussen Millenials en Gen Z met betrekking tot nieuwsconsumptie, volgens de tekst?

Millenials zijn vooral geïnteresseerd in politiek nieuws, terwijl Gen Z een bredere definitie van nieuws heeft

Wat is een mogelijke taak van een journalist volgens de tekst?

Het herstellen en behouden van vertrouwen in nieuws

Wat voor effect heeft het mijden van nieuws op mensen, volgens de tekst?

Het heeft een negatief effect op het gemoed

This quiz covers the introductory lesson on 'Why Media & Audience' with a focus on three key trends. It discusses the shift from a shared reality to a fragmented audience, the transition from an invisible to a measurable audience through data analysis, and the change from a passive to a participatory audience through interactions like comments. The lesson emphasizes the current importance of considering the audience when creating news media content.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser