Internet Structure and Functions Quiz

GenuineLosAngeles avatar
GenuineLosAngeles
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Интернет қандай іс-шаралардың жинағында жұмыс істейді?

Файлдарды және мәліметтерді жүктеу үшін

Интернет қандай құрылымдар арқылы айналды?

Компьютерлер арқылы

Интернет негізгі функцияларының бірі неге?

Электронды пошта арқылы хабарлау

Интернет не істейді?

Деректерді жүктейді және сақтайды

Интернет қашан дүниеге келген?

1960 жылы

Интернет қашан күрт өсті?

1990-шы жылдарда

Интернет қандай мақсатқа қолданылады?

Компьютерлерді біріктіру

ARPAnet не істеп жатады?

Ғалымдар мен мамандар пайдаланады

TCP/IP – не істейді?

Мәліметтерді желіаралық табиғи көмегімен жөнелту

IP (Internet Protocol) – не үшін маңызды?

World Wide Web (WWW немесе Web) не үшін тұтынушылар арасында маңызды?

Гипермәтіндік құжат

Usenet не істейді?

Бейкоммерциялық, бейформалды, анархиялық жүйелер тобына мәлiмет алу

TCP/IP-ге қосылу арқылы компьютерлер арасында не істейдi?

Электронды пошта жолдау

Test your knowledge about the structure and basic functions of the internet with these questions. Explore how the internet works and its fundamental components.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser