Interconnection of Nature and Culture Quiz

WellManagedKelpie avatar
WellManagedKelpie
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Ano ang isa sa mga epekto ng pagdami ng populasyon sa kapaligiran?

Pagsira sa ekosistem

Ano ang dulot ng global warming sa mundo?

Pagtaas ng temperatura ng himpapawid at karagatan

Ano ang resulta ng pagtaas ng mga greenhouse gas sa mundo?

Pagtaas ng temperatura sa mundo

Ano ang tumutukoy sa pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mga greenhouse gas?

Climate Change

Ano ang tawag sa organismong henetikong binago na kasama ang mga bakterya, yeast, insekto, halaman, hayop, at mammal?

Genetic Modification

Ano ang magkabuhol ayon sa binabanggit na akda?

Kapaligiran at kultura

Ano ang tinutukoy ng 'kalikasan' ayon sa tekstong ibinigay?

Ang kalupaan, flora at fauna, at mga daluyan ng tubig

Ano ang kahulugan ng 'ekokritisismo' batay sa ibinigay na teksto?

Ugnayan ng higit sa isang larangan ng kaalaman o disiplina

Ano ang ginagampanan ng 'panitikan' ayon kay Honorio Azarias Panganiban?

Pagpapahayag ng damdamin ng tao hinggil sa kapaligiran

Ano ang kahulugan ng 'kultura' batay sa binigay na teksto?

Kabuuang paraan ng pamumuhay na sinusunod ng mga tao sa komunidad

Ano ang layunin ng 'ekolohikal na antropolohiya' batay sa nabanggit na teksto?

Pag-aaral ng relasyon ng tao at kanyang kapaligiran

Ano ang naging pangunahing dahilan ng krisis na nararanasan ng tao, ayon sa pahayag ni Glotfelty?

Sistemang etikal

Paano nailalarawan ang interaksyon ng tao sa kalikasan sa larangan ng ekokritisismo?

Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ugnayan ng tao at kalikasan sa panitikan

Ano ang ibig sabihin ng 'sosyolohiya' batay sa teksto?

Pag-aaral ng pakikitungo ng tao sa iba't ibang pangkat sa lipunan

Sa anong paraan ipinapakita ng panitikan ang ugnayan ng tao at kalikasan?

Sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng mga mitolohiya

Ano ang naging epekto ng hindi etikal na pakikipag-ugnayan ng tao sa kalikasan, ayon sa teksto?

Pang-aabuso sa hayop at halaman

Ano ang di maaaring paghiwalayin batay sa pahayag ni Gesdorf & Mayer (2006)?

Panitikan at kultura

Test your knowledge on the interconnection between nature and culture, particularly in cultural artifacts like language and literature. Explore the implications of how culture reflects human interaction with others and the environment.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser