Houttechnologie - Applied Wood Chemistry

FlatterSeal avatar
FlatterSeal
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat zijn de twee factoren die de negatieve invloed hebben op hout of lignocellulose?

Biologische afbreekbaarheid & vormverandering door luchtvochtigheid

Wat kan technisch aangepast worden om de negatieve invloed op hout of lignocellulose te verminderen?

Biologische afbreekbaarheid en chemische samenstelling

Wat is de term die gebruikt wordt om de reeks behandelingen te omschrijven die de geschiktheid van hout of lignocellulose aanpassen?

Lignocellulosemodificatie

Wat is de rol van houtbehandelingen volgens de tekst?

Het aanpassen van de intrinsieke kwaliteit van hout

Waar worden in de tekst de chemische aspecten van houtverduurzaming toegelicht?

In Deel I: Houtverduurzaming

Wat is het doel van houtverduurzaming volgens de tekst?

Het aanpassen van de intrinsieke kwaliteit van hout

Wat is duurzaamheid van een houtsoort?

De natuurlijke weerstand tegen aantasting door schimmels en insecten

Wat gebeurt er als hout dat van nature niet erg duurzaam is, in contact komt met vochtige omgeving of grond?

Het vereist vaak een kunstmatige verduurzaming

Wat veroorzaakt de belangrijkste biologische aantasting van lignocellulose?

Hogere fungi of schimmels

Bij welk vochtgehalte tasten schimmels (houtrot) of zwammen hout aan?

> 20%

Wat betekent klasse 4 in het Europese systeem van biologische risico- of gebruiksklassen?

Verschilt van 3 door additioneel grondcontact

Hoe worden biologische risicoklassen in België gekoppeld?

"Aan homologaties gekoppeld aan de Europese norm EN 335

Wat wordt gebruikt om het probleem van onvoldoende natuurlijke duurzaamheid van Europese houtsoorten op te lossen?

(chemische) producten

"Welke factor is van invloed op aantasting door schimmels bij houtproducten?"

Study Notes

Factoren met negatieve invloed

 • Twee factoren die negatieve invloed hebben op hout of lignocellulose: biotische en abiotische factoren

Aanpassen van negatieve invloed

 • Technische aanpassingen kunnen de negatieve invloed op hout of lignocellulose verminderen

Behandelingen van hout

 • Reeks behandelingen om de geschiktheid van hout of lignocellulose te verbeteren wordt "houtbehandeling" genoemd
 • Rol van houtbehandelingen: duurzaamheid van houtsoorten te verbeteren

Houtverduurzaming

 • Chemische aspecten van houtverduurzaming worden toegelicht in de tekst
 • Doel van houtverduurzaming: het verhogen van de duurzaamheid van hout
 • Duurzaamheid van een houtsoort: de mate waarin het hout weerstand biedt tegen aantasting door organismen

Problemen bij onduurzaam hout

 • Onvoldoende natuurlijke duurzaamheid van hout leidt tot aantasting door schimmels of insecten bij contact met vochtige omgeving of grond
 • Vochtigheid neemt toe, wat leidt tot aantasting door schimmels of insecten

Biologische aantasting

 • Belangrijkste biologische aantasting van lignocellulose: aantasting door schimmels en insecten
 • Schimmels en zwammen tasten hout aan bij een vochtigheidsgraad van 20% of hoger

Biologische risicoklassen

 • Klasse 4 in het Europese systeem van biologische risico- of gebruiksklassen: hoog risico op aantasting
 • Biologische risicoklassen in België worden gekoppeld aan de Europese standaarden

Oplossingen

 • Oplossing voor problemen met onvoldoende natuurlijke duurzaamheid van Europese houtsoorten: impregnatie en andere houtbehandelingen
 • Factor die van invloed is op aantasting door schimmels bij houtproducten: vochtigheid

This quiz covers the chemical aspects of wood preservation, as part of the course 'Finishing Techniques - Applied Chemistry'. It provides an overview of the chemical processes involved in wood preservation, focusing on Part I of the course.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Wood Technology in Construction Quiz
10 questions
Wood and Timber Basics
5 questions

Wood and Timber Basics

SatisfactoryMountain avatar
SatisfactoryMountain
اللحلب وخصائصه
24 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser