Historical Method Lectures

LargeCapacityPolonium avatar
LargeCapacityPolonium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Wat is de focus van het vak 'Wat is Geschiedenis'?

De historische methode

Wat wordt bedoeld met 'Geschiedenis is veranderlijk'?

Dat de geschiedenis voortdurend in beweging is

Wat is de rol van een historicus volgens het lectuurcollege 'En wat met de historicus'?

Het vastleggen van de visie op het verleden

Wat is het belangrijkste doel van bronkritiek en heuristiek?

Het identificeren van valse bronnen

Wat wordt bedoeld met 'Feiten tussen narratief en causaliteit'?

Feiten zijn altijd een onderdeel van een verhaal

'Wat is de plek van een monument in de samenleving' komt ter sprake in welk deel van 'Wat is Geschiedenis'?

'Een toekomst voor het verleden'

Wat is een reden waarom standbeelden van controversiële figuren verwijderd zouden moeten worden?

Ze bevestigen een bepaald systeem en verantwoorden daarmee het gedrag van de persoon.

Wat wordt bedoeld met 'Hockeystick growth' in relatie tot vooruitgang en moderniteit?

Een term die gebruikt wordt om de groei van de bevolking sinds de industriële revolutie aan te duiden.

Wat is een kenmerkende gedachte bij de verbeteringsgedachte in relatie tot geschiedenis?

Geschiedenis wordt gezien als een noodzakelijk gegeven om beter te worden.

Wat wordt bedoeld met de term 'nostalgie' in relatie tot het verleden?

Een verlangen naar vroegere tijden met pessimistische connotaties.

Wat is een kritiek op het idee van 'vooruitgang en moderniteit'?

Het is een relatief begrip dat niet gelijk verdeeld is over alle delen van de wereld.

Waarom zijn monumenten nooit neutraal volgens de tekst?

Omdat ze enkel flarden van het verleden laten zien, door bepaalde actoren met bepaalde bedoelingen.

Welk idee gaat uit van de gedachte dat vroeger alles beter was?

'Nostalgie'

Dive into the world of history with lectures on the significance of history, historians, source criticism, and heuristics. Explore the value of history and heritage, and understand the role of sources in historical research.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser