quiz image

HFST 4: Grond en gronderosie

RaptOganesson avatar
RaptOganesson
·
·
Download

Start Quiz

56 Questions

Hoe word grond gevorm deur die verwering van moederrots?

Deur die laag genaamd regoliet.

Watter horison van grond is die mees vrugbare laag?

A Horison (Bopuntgrond)

Wat is die belangrikste rol van die C Horison in grondfunksionaliteit?

Dit bestaan uit verweerde moederstowwe.

Wat is 'n sleutelfaktor wat die vorming en gehalte van grond beïnvloed?

Tyd

Watter laag van grond bestaan uit minerale wat weggeloog is uit die A Horison?

B Horison (Subgrond)

Wat is die hoofproses wat lei tot die ontwikkeling van grondhorisons?

Die verval van plantmateriaal

Watter laag van grond bestaan uit verweerde moederstowwe?

C Horison

'n Volwasse grondprofiel sluit watter horisons in?

'n, A, B, C

Wat is die horison wat bestaan uit vergane plantmateriaal en ontwikkel in humus?

O Horison

Wat beïnvloed die klimaat in terme van grondvorming?

Die tempo van verwering

Watter faktor is verantwoordelik vir die samestelling van organiese materiaal in die grond?

Organismes

Waarvoor is grondstruktuur verantwoordelik?

Water infiltrasie en wortel penetrasie

Wat is 'n belangrike faktor vir die opbrengs van plante in die grond?

pH-indeks

Hoe word grond erosie versnel deur menslike aktiwiteite?

Deur oorbegraasing

Wat is 'n moontlike negatiewe effek van gronderosie op die landbou?

'n Verminderde grondvrugbaarheid

'n Belangrike maatreël om gronderosie te bekamp sluit in:

'n Implementering van veestapel limiete

'n Moontlike strategie vir grond bewaring sluit in:

'n Implementering van kontourploeg

Wat beïnvloed die kleur van die grond?

Die toestande waaronder die grond gevorm is.

Watter faktor bepaal die tempo van verwering en organiese materiaalinhoud in die grond?

Klimaat.

Wat is 'n kritiese natuurlike hulpbron wat 'n deurslaggewende rol speel in die ondersteuning van plantegroei en ekologiese balans?

Grond

Wat is die invloed van klimaat op grondvorming?

Dit bepaal die tempo van verwering.

Waarom is die teenhelling en hellinggradiënt belangrik vir grondkenmerke?

Hulle bestuur die waterinfiltrasie en wortelpenetasie.

Watter laag van grond bestaan uit minerale wat weggeloog is uit die A Horison?

B Horison

Wat is 'n moontlike effek van menslike aktiwiteite op gronderosie?

Vermindering in wortelpenetasie.

Wat is die belangrikste rol van die O Horison in grondfunksionaliteit?

Bevat vergane plantmateriaal wat oorgaan in humus

Watter faktor van grond is beïnvloed deur die teenwoordigheid van plante en grondorganismes?

Humusinhoud.

Watter faktor bepaal die tempo van verwering en organiese materiaalinhoud in die grond?

Tyd

Wat sluit 'n volwasse grondprofiel in?

O, A, B, C horisons

Wat is die rol van grondkleur in die studie van grond?

Dit dui aan onder watter toestande die grond gevorm is.

Hoekom is beskerming teen gronderosie noodsaaklik vir landbou?

'n Verminderde vrugbaarheid beperk landbouproduktiwiteit.

'n Moontlike strategie vir grondbewaring sluit in:

'n Gevestigde wortelstelsel

Hoe beïnvloed klimaat die organiese materiaalinhoud in die grond?

'n Wingerdryke klimaat verlaag organiese materiaalinhoud.

'n Belangrike faktor vir die opbrengs van plante in die grond is:

'n Diepte wat geskik is vir landbou

'n Sleutelfaktor wat die vorming en gehalte van grond beïnvloed is:

'n Tydsverloop wat nodig is vir landbougrond

'n Belangrike aspek vir plante op 'n pH-indeks van 5.5 is:

'n Lae beskikbaarheid van voedingstowwe.

'n Moontlike strategie vir grondbewaring sluit in:

'n Handhawing van plantbedekking om erosierisiko te verminder.

'n Moontlike negatiewe effek van gronderosie op die landbou kan wees:

'n Verminderde waterinfiltrasiesnelheid

Wat is die oorsprong van grond volgens die teks?

Die verwering van moederstowwe

Watter horison van grond is die minste vrugbaar?

B Horizon

Wat is die belangrikste faktor vir die kwaliteit van grond?

Tyd

Watter horison van grond bevat verweerde moederstowwe?

C Horizon

Wat is die hoofproses wat lei tot die ontwikkeling van verskillende grondhorisons?

Grondvorming

Watter laag van grond is ryk aan organiese materiaal en plantreste?

A Horizon (Topgrond)

'n Volwasse grondprofiel sluit watter horisons in?

(O, A, B, C)

'n Belangrike faktor vir plantopbrengs in die grond is:

'n Gesonde organiese samestelling

'n Moontlike negatiewe effek van gronderosie op die landbou kan wees:

'n Verarming van grondvrugbaarheid

Wat is die invloed van relief op grondkenmerke?

Relief beïnvloed sonligblootstelling en waterafloop in die grond.

Hoe dra die aanwesigheid van plante by tot grondvrugbaarheid?

Plante verhoog organiese materiaalinhoud in die grond.

Watter aspek van grondstruktuur beïnvloed waterinfiltrasie en wortelpenetreerbaarheid?

Die manier waarop gronddeeltjies geaggregeer is

Watter effek het wind- en watererosie op die landbou?

'n Vermindering in bodemvrugbaarheid

Wat is 'n kritieke maatreël om gronderosie te bekamp?

Implementering van bewaringstoestelle vir vee

Wat is die primêre funksie van grondkleur in die studie van grond?

Dit dui aan onder watter toestande die grond gevorm is

'n Belangrike aspek vir plante met 'n pH-indeks van 5.5 is:

'n Vermindering in voedingstowwe beskikbaarheid

'n Moontlike negatiewe effek van gronderosie op landbou kan wees:

'n Vermindering in landbouproduktiwiteit

'n Moontlike strategie vir grondbewaring sluit in:

'n Implementering van bewaringstoestelle vir vee

'n Belangrike faktor wat die vorming en gehalte van grond beïnvloed is:

'n Verlies aan organiese materiaal

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser