Títol I. Garanties dels drets estatutaris i les disposicions generals

FavoredForest avatar
FavoredForest
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

35 Questions

Quin òrgan ha de promoure i adoptar les mesures necessàries per garantir la plena eficàcia dels principis rectors establerts a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Els poders públics de Catalunya

Quina institució ha de realitzar la regulació i desenvolupament dels drets i principis reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

El Parlament de Catalunya

Quin òrgan ha de respectar, interpretar i aplicar el sentit més favorable per a la plena efectivitat dels drets reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Els poders públics de Catalunya

Quina institució ha de ratificar la carta de drets i deures dels ciutadans de Catalunya?

El Parlament de Catalunya

Qui ha de ratificar la carta de drets i deures dels ciutadans de Catalunya?

El parlament

Quin òrgan ha de respectar, interpretar i aplicar el sentit més favorable per a la plena efectivitat dels drets reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Els poders públics

Qui ha de realitzar la regulació i desenvolupament dels drets i principis reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

El parlament

Quin òrgan ha de promoure i adoptar les mesures necessàries per garantir la plena eficàcia dels principis rectors establerts a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Els poders públics

Qui ha de respectar, interpretar i aplicar el sentit més favorable per a la plena efectivitat dels drets reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Els poders públics de Catalunya

Qui ha de ratificar la carta de drets i deures dels ciutadans de Catalunya?

El parlament de Catalunya

Qui ha de realitzar la regulació i desenvolupament dels drets i principis reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

El parlament de Catalunya

Qui ha de promoure i adoptar les mesures necessàries per garantir la plena eficàcia dels principis rectors establerts a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Els poders públics de Catalunya

Quin òrgan representa al poble de Catalunya i s'expressa el pluralisme i el debat polític?

El Parlament

Quina institució té la condició d'Admon Ordinària i serveix amb objectivitat els interessos generals?

La admon. De la Generalitat

Quin òrgan de la Generalitat exerceix les funcions executives atribuïdes pel present Estatut d'Autonomia de Catalunya?

La admon. De la Generalitat

Quin òrgan té la potestat legislativa i pot aprovar pressupostos a Catalunya?

El Parlament

Quin principi ha de seguir la Generalitat en relació a la coordinació i transversalitat de les polítiques públiques?

Principi de coordinació i transversalitat

Quin és un dels aspectes que les lleis han de regular en relació a l'organització de l'administració?

Modalitats de descentralització funcional i formes de personificació pública i privada

Quina és la capacitat de la Generalitat en relació a les accions exteriors?

Portar a terme les accions amb projecció exterior que deriven de les seves competències

Quin és el paper del Parlament de Catalunya segons l'Estatut d'Autonomia?

Representar al poble de Catalunya, expressar el pluralisme i el debat polític, i tenir potestat legislativa

Quin principi ha de seguir la Generalitat en relació a la transparència?

Ha de fer públic la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar la seva gestió

Quin és un dels principis en els quals ha de basar-se la Generalitat en l'exercici de les seves funcions en el territori català?

Desconcentració i descentralització

Quin és un dels aspectes que les lleis han de regular en relació a l'estatut jurídic de la Generalitat?

Règim d'incompatibilitats, garantir la formació i actualització dels coneixements i la pràctica per l'exercici de les funcions públiques

Quina institució de Catalunya té la potestat legislativa i pot aprovar pressupostos?

El Parlament de Catalunya

Quina és la relació de la Generalitat amb altres Comunitats Autònomes segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

La Generalitat pot establir relacions de col·laboració polítiques per fixar objectius comuns, especialment si no són Comunitats Autònomes supraterritorials

Quina és la condició de l'Administració de la Generalitat segons l'Estatut d'Autonomia?

Admon Ordinària, sense perjudici de les competències que corresponen a l'administració local

Quina és la relació de la Generalitat amb l'Estat segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

La Generalitat i l'Estat es presten ajuda mútua i col·laboració quan sigui necessari per l'exercici eficaç de les competències i per la defensa dels interessos respectius

Quin principi ha de seguir la Generalitat en relació a la transparència?

Ha de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar la seva gestió

Quin òrgan té la potestat legislativa i pot aprovar pressupostos a Catalunya?

El Parlament

Quina és la capacitat de la Generalitat en relació a les accions exteriors?

Impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos respectant la competència de l'Estat en matèria de relacions exteriors

Quin òrgan representa al poble de Catalunya i s'expressa el pluralisme i el debat polític?

El Parlament

Quin és un dels aspectes que les lleis han de regular en relació a l'organització de l'administració?

Les modalitats de descentralització funcional i les formes de personificació pública i privada que pot adoptar

Quin és un dels aspectes que les lleis han de regular en relació a l'estatut jurídic de la Generalitat?

L'estatut jurídic, inclòs, el règim d'incompatibilitats, garantir la formació i actualització dels coneixements i la praxis per l'exercici de les funcions públiques

Quin és un dels principis en els quals ha de basar-se la Generalitat en l'exercici de les seves funcions en el territori català?

Desconcentració i descentralització

Qui ha de respectar, interpretar i aplicar el sentit més favorable per a la plena efectivitat dels drets reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?

Tots els òrgans de l'administració

Study Notes

La Generalitat de Catalunya

 • El Parlament de Catalunya representa al poble de Catalunya i s'expressa el pluralisme i el debat polític.
 • La Generalitat de Catalunya té la condició d'Admon Ordinària i serveix amb objectivitat els interessos generals.
 • El Govern de la Generalitat exerceix les funcions executives atribuïdes pel present Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Funcions del Parlament de Catalunya

 • El Parlament de Catalunya té la potestat legislativa i pot aprovar pressupostos a Catalunya.
 • El Parlament de Catalunya ha de respectar, interpretar i aplicar el sentit més favorable per a la plena efectivitat dels drets reconeguts en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Principis de la Generalitat

 • La Generalitat ha de seguir el principi de transparència en l'exercici de les seves funcions.
 • La Generalitat ha de seguir el principi de coordinació i transversalitat de les polítiques públiques.

Relacions de la Generalitat

 • La Generalitat té la capacitat d'actuar en relació a les accions exteriors.
 • La Generalitat té una relació de col·laboració amb altres Comunitats Autònomes segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 • La Generalitat té una relació d'autonomia respecte a l'Estat segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya

 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix els principis rectors que ha de seguir la Generalitat.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix els drets dels ciutadans de Catalunya i estableix la carta de drets i deures.
 • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula l'organització de l'administració i l'estatut jurídic de la Generalitat.

Test sobre les garanties dels drets estatutaris i les disposicions generals del Títol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Prova els teus coneixements sobre els drets reconeguts i la seva vinculació amb els poders públics.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser