Filipino Second Quarter – Module 2: Drama from England, UK (Western Literature) 10th Grade

SportyOctopus avatar
SportyOctopus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Ano ang kahalagahan ng pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan sa paggamit ng akda ayon sa Batas Republika 8293?

Nagsisilbing proteksyon sa mga may-akda laban sa hindi awtorisadong paggamit ng kanilang mga akda

Ano ang maaaring gawin ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan sa mga akda kung ito ay pagkakakitaan ayon sa batas?

Pagtakda ng kaukulang bayad at pagkuha ng pahintulot mula sa may-akda

Ano ang ibig sabihin ng 'karapatang-ari' batay sa nilalaman ng teksto?

Isa itong proteksyon na nagbibigay pribilehiyo sa may-akda na magkaroon ng kontrol sa kanilang akda

Ano ang maaaring gawin ng Kagawaran ng Edukasyon ayon sa tekstong nabasa?

Kinakailangan nilang kumuha ng pahintulot mula sa orihinal na may-akda para sa anuman gamit maliban sa modyul na ito

Ano ang nais iparating ng pagkilala sa karapatang-aring nagtataglay ang mga akda na ginamit sa modyul?

Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon

Ano ang bisa o epekto kapag nilabag ang patakaran ukol sa karapatan-ari ayon sa teksto?

Maaring maipabilang ito bilang isang krimen at maaaring kasuhan ang lumabag

Anong departamento sa Pilipinas ang naglimbag ng San Antonio?

Department of Education – Region I Office

Sino ang tagapamahala ng modyul na ito?

Tolentino G. Aquino

Ano ang layunin ng modyul na ito?

Magsukat kung kailangan ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o guro

Ano ang inaasahan na gagawin ng mga mag-aaral sa pagsusulat sa modyul?

Hindi dapat sulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul

Ano ang pangunahing layunin ng Gabay sa Guro/Tagapagdaloy?

Magbigay ng paalala at pantulong sa mga mag-aaral sa tahanan

Ano ang babala tungkol sa paggamit ng SLM na ito?

Huwag sulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng SLM

Ano ang dapat gawin ng mga mag-aaral kung makararanas sila ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM?

Magpakonsulta agad sa kanilang guro

This quiz covers the content of Module 2, focusing on drama from England, United Kingdom, as part of the Filipino subject for 10th Grade under the Alternative Delivery Mode. It specifically pertains to the first edition of the academic year 2020, in accordance with Republic Act 8293, Section 176.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser