40 Questions
2 Views
3.7 Stars

Excepcions en matèria d’urbanisme i fiscalitat

Aquest text aborda les excepcions en matèria d’urbanisme i fiscalitat, destacant l'existència de òrgans especialitzats per a la resolució de recursos en aquestes àrees. També s'explora el recurs extraordinari de revisió, que ofereix una via paral·lela al recurs jurisdiccional contra actes ferms i consentits.

Created by
@EncouragingHappiness
1/40
Find out if you were right!
Create an account to continue playing and access all the benefits such as generating your own quizzes, flashcards and much more!
Quiz Team

Access to a Library of 520,000+ Quizzes & Flashcards

Explore diverse subjects like math, history, science, literature and more in our expanding catalog.

Questions and Answers

En quina situació es pot interposar un recurs de revisió segons la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal?

Quan hi ha documents nous rellevants

Què són els actes de tràmit segons la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal?

Actes que inicien o impulsen el procediment administratiu

Què són els actes administratius definitius segons la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal?

Actes que no posen fi a la via administrativa i poden ser revisats per la pròpia Administració

Què significa estar en indefensió segons la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal?

<p>Quan se li impedeix o es limita indegudament el dret a la defensa</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció dels recursos administratius segons el text?

<p>Constituir una garantia per als ciutadans i una via de impugnació o substitució d'una resolució administrativa perjudicial</p> Signup and view all the answers

Quin és l'efecte de no interposar un recurs administratiu quan cal, segons el text?

<p>L'acte esdevé ferm i no s'hi pot recorrer per la via judicial</p> Signup and view all the answers

Quin és l'efecte de la sentència TSJ 97-19 en relació amb el recurs administratiu previ?

<p>Declara que l'impugnació de presumptes actes per silenci administratiu és una important excepció a la regla del recurs administratiu previ</p> Signup and view all the answers

Quina és la relació entre la via administrativa de recursos i la via jurisdiccional, segons el text?

<p>Són processos equivalents que poden evitar el procés judicial</p> Signup and view all the answers

Quina funció ha permès la jurisprudència en relació amb els actes administratius declaratius de drets?

<p>Permetre la revisió d'ofici dels actes administratius declaratius de drets només durant el termini en què es pot interposar un recurs administratiu</p> Signup and view all the answers

Quina és una excepció a la regla del recurs administratiu previ segons la jurisprudència?

<p>Impugnació de presumptes actes per silenci administratiu</p> Signup and view all the answers

Quin és el termini màxim per considerar que un recurs ha estat desestimat?

<p>Dos mesos</p> Signup and view all the answers

Què ha de fer una persona interessada per presentar un recurs segons l'article 108 del Codi?

<p>Relacionar-se electrònicament amb l'Administració</p> Signup and view all the answers

Quin és l'efecte del silenci administratiu segons el text?

<p>Es considera desestimació del recurs</p> Signup and view all the answers

Què ha de decidir la resolució segons l'article 125?

<p>Ha de decidir sobre totes les qüestions</p> Signup and view all the answers

Quan es pot acordar la suspensió d'execució d'un acte segons l'article 50?

<p>Si l'execució pot causar perjudicis irrepàribles o de difícil reparació, o si l'acte s'impugna per causes de plena nul·litat</p> Signup and view all the answers

Què ha de fer una persona que presenta un recurs quan les al·legacions poden afectar terceres persones?

<p>Ha de notificar les al·legacions a les terceres persones afectades</p> Signup and view all the answers

Quin és el contingut del recurs que han de presentar les persones interessades segons el text?

<p>Han d'argumentar raons jurídiques per mostrar desacord amb l'acte i examinar l'expedient administratiu per tenir coneixement de les raons de dret i fet</p> Signup and view all the answers

Quin és el termini per formular recurs administratiu des de la data de notificació de l'acte objecte de recurs, segons l'article 124, paràgraf 3, del Codi de l'administració?

<p>1 mes</p> Signup and view all the answers

Quina és la durada del termini per impugnar els actes presumptes per silenci administratiu en via jurisdiccional?

<p>6 mesos</p> Signup and view all the answers

Segons la sentència 99-35 del 20 de desembre de 1999, quin és el principi que regeix els recursos administratius en relació amb la forma?

<p>Principi d'absència de formalisme</p> Signup and view all the answers

En quin cas els recursos administratius no han de tenir el mateix tractament formal que un recurs extemporani, segons la sentència 99-35 del 20 de desembre de 1999?

<p>En el cas de recursos de revisió del grau d'invalidesa reconeguda</p> Signup and view all the answers

Segons les disposicions generals, quins actes queden exclosos del recurs administratiu?

<p>Els actes presumptes per silenci administratiu</p> Signup and view all the answers

Quina és la legitimitat per interposar recursos, segons l'article 124 del Codi de l'administració?

<p>Totes les persones que es creguin perjudicades per un acte o resolució de l'administració</p> Signup and view all the answers

Quan s'estudia principalment la legitimitat per interposar recursos, segons les sentències de la sala administrativa 98-28, 98-30 i 19-2004?

<p>En el control jurisdiccional</p> Signup and view all the answers

Quin és el recurs administratiu que es dirigeix contra actes emesos per un òrgan sense superior jeràrquic, i és resolt pel mateix òrgan?

<p>Reposició</p> Signup and view all the answers

Quin recurs permet a l'afectat per l'acte optar entre interposar-lo o anar directament a la via judicial?

<p>Reposició</p> Signup and view all the answers

Quin és l'òrgan que resol el recurs d'alçada?

<p>Òrgan que ha dictat l'acte recorregut</p> Signup and view all the answers

Quina norma exigeix, per acudir a la via judicial, la interposició d'un recurs d'alçada davant del Govern contra tots els actes de l'administració comunal desfavorables?

<p>Article 125 del Codi de l'Administració</p> Signup and view all the answers

En què consisteixen les facultats de control del Govern per mitjà del recurs d'alçada quan un comú dicta actes administratius en l'exercici de competències pròpies?

<p>Controlar només la legalitat</p> Signup and view all the answers

Quin és el òrgan davant el qual es presenta el recurs administratiu en el cas dels actes emanats de l'Administració General?

<p>Govern</p> Signup and view all the answers

Quin recurs es pot interposar davant del Consell de Comú per als actes que emanen del Comú?

<p>Reposició</p> Signup and view all the answers

Quin és el sistema vigent per als actes de l'Administració General i dels comuns respectivament?

<p>'Alçada' i 'Reposició'</p> Signup and view all the answers

Quin és l'objectiu dels recursos administratius segons el text?

<p>Assegurar que els destinataris puguin impugnar els actes o normes de l'Administració.</p> Signup and view all the answers

Quin és el termini per formular recurs administratiu des de la data de notificació de l'acte objecte de recurs, segons l'article 124, paràgraf 3, del Codi de l'administració?

<p>15 dies hàbils.</p> Signup and view all the answers

Quin és l'òrgan que resol el recurs d'alçada?

<p>El Govern.</p> Signup and view all the answers

Què són els actes de tràmit segons la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal?

<p>Els actes que no posen fi al procediment administratiu.</p> Signup and view all the answers

Quin és l'objecte d'estudi dels recursos administratius en el marc del control de l'Administració?

<p>El control intern de l'Administració</p> Signup and view all the answers

Quin òrgan exerceix funcions no jurisdiccionals en el control de l'Administració?

<p>El Tribunal de comptes</p> Signup and view all the answers

Què reconeix l'ordenament jurídic als destinataris d'un acte o una norma de caràcter general?

<p>La possibilitat d'impugnar-los davant de la mateixa Administració</p> Signup and view all the answers

Quin òrgan exerceix el control en l'àmbit financer i pressupostari de la mateixa Administració?

<p>La Intervenció General</p> Signup and view all the answers

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Study Notes

 • La doctrina i el dret comparat distingeixen dos tipus de recurs administratiu ordinari: el recurs d'alçada i el recurs de reposició.
 • El recurs d'alçada resol l'òrgan superior jeràrquic al que ha dictat l'acte recorregut.
 • El recurs de reposició es dirigeix contra actes emesos per un òrgan sense superior jeràrquic, i és resolt pel mateix òrgan.
 • A Espanya, el recurs de reposició té caràcter potestatiu, permetent a l'afectat per l'acte optar entre interposar-lo o anar directament a la via judicial.
 • Abans de la Constitució, el Codi de l'Administració estableixia que els actes del Govern eren recurribles en reposició, mentre que altres organismes administratius ho eren en alçada inclusion["El Codi de l'Administració, en la seva redacció original, anterior a la Constitució, establia que els actes dictats pel Govern eren recurribles en reposició davant del mateix Govern, mentre que els actes dictats per qualsevol altre òrgan de l'administració, ja fos general o comunal, eren recurribles en alçada davant del Govern."].
 • La pràctica no va funcionar bé, i el Govern va deixar de dictar resolucions en recursos d'alçada contra els actes dels comuns, que eren habitualment descartats per silenci administratiu.
 • Amb la Constitució i la Llei Qualificada de delimitació de competències entre el Govern i els comuns, aquesta situació es va fer encara més difícil, i la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia va dictar una resolució en què explica que quan un comú dicta actes administratius en l'exercici de competències pròpies, les facultats de control que corresponen al Govern per mitjà del recurs d'alçada són les de l'alçada "impròpia", i que només pot examinar la legalitat de l'acte administratiu, no els controls d'oportunitat sobre la decisió comunal ["Però això no és així entre nosaltres des del moment que els articles 124 i 125 del Codi de l'Administració exigeixen, per acudir a la via judicial, la interposició d'un recurs d'alçada davant del Govern contra tots els actes de l'administració comunal desfavorables. És evident, per tant, que en el marc jurídic actual, el Govern sempre pot fiscalitzar l'actuació administrativa dels comuns, per la via exposada dels recursos obligatoris d'alçada, posant fi a la via administrativa."].
 • Quan els comuns dicten actes administratius exercint competències originàries del govern però delegades, o quan dicten actes sense competència, les facultats de control que corresponen al Govern per mitjà del recurs d'alçada són les del recurs d'alçada "pròpia", permetent controlar tant la legalitat com l'oportunitat.
 • El sistema de recursos va estar en vigor fins a la modificació del Codi de l'Administració aprovada per la Llei 45/2014.
 • La regla actualment vigent és que el recurs administratiu es presenta davant del Govern per als actes de l'Administració General, i davant del Consell de Comú per als actes dels comuns, amb la necessitat legal de permetre'ls establir un sistema diferent per respectar la seva potestat d'autogovern constitucionalment reconeguda cement["Per tant, la regla actualment vigent és que el recurs administratiu s’interposa davant del Govern, quan es tracta d'un acte emanat de l'Administració General, i davant del Consell de Comú, per als actes que emanen del Comú. En relació a aquests darrers, la previsió legal que puguin establir un sistema diferent és necessària per respectar la seva potestat d'autogovern constitucionalment reconeguda."].
 • Cap comú ha modificat aquest sistema, però tots han delegat la resolució de recursos en la seva respectiva Junta de govern.

Trusted by students at

Use Quizgecko on...
Browser
Browser