Ekokritisismo sa Panitikan

SignificantIron avatar
SignificantIron
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Sino ang pangunahing nagtatag ng Ekokritisismo sa Estados Unidos noong 1980?

Cheryll Glotfelty

Ano ang isa sa akda ni Jonathan Bate na may kaugnayan sa Ekokritisismo?

Romantic Ecology: Wordsworth and Environmental Tradition

Sino ang sumulat ng 'The Ecocriticism Reader: Landmark in Literary Ecology'?

Cheryll Glotfelty

Ano ang pangunahing layunin ng Ekokritisismo sa panitikan?

Pagtukoy sa kalikasan bilang protagonista at mahalagang elemento ng akda

Ano ang tawag sa pagsusuri kung paano mapalalim ng panitikan ang usapin ng pag-iingat, pangangalaga, at pagbibigay babala ng kalikasan sa tao?

Ekokritisismo

Sino ang unang nagtambal sa salitang 'Ekokritisismo' na nagbigay-diin sa ugnayan ng panitikan at kalikasan?

C. Glotfelty

Ano ang tinutukoy ng tambalang salitang 'Ecopoetics' na binuo ni William H. Rueckert?

Tula na tumatalakay sa kalikasan at pakikitungo ng tao rito

Ano ang pangunahing layunin ng teoryang Ekokritisismo batay sa binanggit na teksto?

Pamalas ng kahalagahan ng panitikan sa pagtugon sa pandaigdigang krisis sa kalikasan

Ano ang ibig sabihin ng ekolohiya o ekolohikal base sa nakasaad sa teksto?

Pag-aaral ng ugnayan ng mga hayop, halaman, at kalikasan

Ano ang kahulugan ng ekokritisismo batay sa binanggit na teksto?

Pagaaral ng ugnayan ng literatura at kalikasan

Ano ang pinagsamang salita para sa konsepto ng ekokritisismo?

Eko-Kritika

Ano ang pangunahing layunin ng ekokritisismo ayon sa binasa?

Tumitingin sa daigdig bukod sa tao at lipunan lamang

Study Notes

Ekokritisismo

  • Ang pangunahing nagtatag ng Ekokritisismo sa Estados Unidos noong 1980 ay si Cheryll Glotfelty.
  • Isa sa mga akda ni Jonathan Bate na may kaugnayan sa Ekokritisismo ay ang "Romantic Ecology".
  • Ang sumulat ng "The Ecocriticism Reader: Landmark in Literary Ecology" ay si Cheryll Glotfelty at Harold Fromm.
  • Ang pangunahing layunin ng Ekokritisismo sa panitikan ay suriin kung paano mapalalim ng panitikan ang usapin ng pag-iingat, pangangalaga, at pagbibigay babala ng kalikasan sa tao.

Pinagmulan ng Salita "Ekokritisismo"

  • Ang unang nagtambal sa salitang "Ekokritisismo" na nagbigay-diin sa ugnayan ng panitikan at kalikasan ay si Cheryll Glotfelty.

Ekopoetika

  • Ang tinutukoy ng tambalang salitang "Ecopoetics" na binuo ni William H. Rueckert ay ang pag-aaral ng ugnayan ng tula at kalikasan.

Teoryang Ekokritisismo

  • Ang pangunahing layunin ng teoryang Ekokritisismo ay suriin kung paano mapalalim ng panitikan ang usapin ng pag-iingat, pangangalaga, at pagbibigay babala ng kalikasan sa tao.

Ekolohiya

  • Ang ekolohiya o ekolohikal base sa nakasaad sa teksto ay ang pag-aaral ng ugnayan ng mga buhay na organismo sa kanilang kapaligiran.

Kahulugan ng Ekokritisismo

  • Ang kahulugan ng ekokritisismo batay sa binanggit na teksto ay ang pagsusuri kung paano mapalalim ng panitikan ang usapin ng pag-iingat, pangangalaga, at pagbibigay babala ng kalikasan sa tao.
  • Ang pinagsamang salita para sa konsepto ng ekokritisismo ay "eco" (kalikasan) at "criticism" (kritika).

Matuto tungkol sa konsepto at kasaysayan ng Ekokritisismo sa larangan ng panitikan kasama ang mga pangunahing kontribyutor nito. Alamin kung paano itinataas ng Ekokritisismo ang kamalayan sa mga isyu ng kalikasan at kapaligiran sa pamamagitan ng panitikan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser