Durkheim's Mechanical Solidarity Quiz

LikeVenus avatar
LikeVenus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Geen arbeidsdeling (mannen en vrouwen deden hetzelfde werk, geen gender/werkverdeling was echt op de spits gedreven - waren gewoon mensen) Geen ______ (ieder van de segmenten waren identiek, ze deden alles samen (feesten, voelen, slapen.) kenden ‘ik’ niet ) Mechanische solidariteit (wat is dan hetgene wat ons bindt.) geen machine, hij bedoelt dat alle verschillende onderdelen op elkaar lijken - zoals in de spiegel, je ziet een ander maar je ziet jezelf (men leeft mee met elkaar omdat men op elkaar gelijkt) - heel ver van de consumptiemaatschappij - je doet wat de groep doet, je laat je keuzes afhangen van wat de groep vraagt Repressief recht de rechtsregels is een hulpmiddel zodat de collectiviteit blijft bestaan - de collectieve gedragsverwachtingen = recht is de kern van de samenleving repressief = onderdrukkend/uitstotend: als je een heel grove overtreding maakt, verbannen of straffen etc (dus blijf maar binnen het gareel) Recht, religie en alle andere instituties zijn versmolten zijn nog niet gedifferentieerd (uit elkaar gehaald) - geen verschil tussen de instituties - ALLES IS RELIGIE een samenleving heeft een ontwikkeling van een versmolten complex (religie in zijn meest fundamentele zin, daar zit alles in) en als de samenleving evolueert dan splitst de kunst, theater… en wordt het gespecialiseerd → betekent 2 dingen: 1) arbeidsdeling: we gaan individuele taken toewijzen aan individuen die verschillend zijn 2) ook maatschappelijk gaan we de samenleving zo inrichten dat we aan het recht, kunst, wetenschap… specifieke functies gaan toewijzen De Irokezen: samenleving ‘zonder’ arbeidsdeling (Irokese ‘longhouses’) (deze maatschappij als prototype/voorbeeld)Arbeidsspecialisatie → we zijn niet meer gewoon allemaal hetzelfde te doen net door die differentie Individualiteit → toegenomen individualisering: naarmate de samenleving complexer wordt zullen de mensen individueel zichzelf anders zien Organische solidariteit (gebaseerd op het besef dat mensen verschillen en elkaar dus nodig hebben in hun verschillende functies die ze uitoefenen) → lichaam bestaat uit verschillende organen die enkel werken omdat ze allemaal werken: ze zijn van elkaar afhankelijk - zo ziet Durkheim de samenhang in een complexe samenleving - alle instituties zijn van elkaar afhankelijk maar bestaat uit mensen die verschillend zijn - dus ze zullen beseffen we hangen niet samen omdat we hetzelfde zijn, maar we hebben elkaar nodig omdat we verschillend zijn (hele ommekeer van uiterste naar uiterste: 19de/20ste eeuw we zitten in een overgangsfase waarbij de mechanische solidariteit niet meer werkt want we zijn te verschillend van elkaar - maar er is nog geen nieuwe fase/solidariteit - deze organische solidariteit moet nog komen (toegepast op vandaag we zijn op zoek naar samenleving waar diversiteit centraal staat en waar we dat erkennen als basis voor de ‘nieuwe’ solidariteit: Durkheim zou zichzelf hierin herkennen/vaststellen : we zitten nog steeds te zoeken naar solidariteit) Overgangsfase = Anomie: normen zijn weggevallen (mechanische solidariteit werkt niet meer: we zijn te verschillend geworden).

individualiteit

De Irokezen: samenleving ‘zonder’ ______ (Irokese ‘longhouses’) (deze maatschappij als prototype/voorbeeld)Arbeidsspecialisatie → we zijn niet meer gewoon allemaal hetzelfde te doen net door die differentie

arbeidsdeling

Organische solidariteit (gebaseerd op het besef dat mensen verschillen en elkaar dus nodig hebben in hun verschillende functies die ze uitoefenen) → lichaam bestaat uit verschillende organen die enkel werken omdat ze allemaal werken: ze zijn van elkaar afhankelijk - zo ziet Durkheim de samenhang in een complexe samenleving - alle instituties zijn van elkaar afhankelijk maar bestaat uit mensen die verschillend zijn - dus ze zullen beseffen we hangen niet samen omdat we hetzelfde zijn, maar we hebben elkaar nodig omdat we verschillend zijn (hele ommekeer van uiterste naar uiterste: 19de/20ste eeuw we zitten in een overgangsfase waarbij de mechanische solidariteit niet meer werkt want we zijn te verschillend van elkaar - maar er is nog geen nieuwe fase/solidariteit - deze organische solidariteit moet nog komen (toegepast op vandaag we zijn op zoek naar samenleving waar diversiteit centraal staat en waar we dat erkennen als basis voor de ‘nieuwe’ solidariteit: Durkheim zou zichzelf hierin herkennen/vaststellen : we zitten nog steeds te zoeken naar solidariteit) Overgangsfase = Anomie: normen zijn weggevallen (mechanische solidariteit werkt niet meer: we zijn te verschillend geworden).

arbeidsdeling

Wat kenmerkt de samenleving waarbij mannen en vrouwen hetzelfde werk deden en er geen gender/werkverdeling was?

Mechanische solidariteit

Wat wordt bedoeld met 'geen individualiteit' in de beschreven samenleving?

Afwezigheid van ego-gerichtheid

Wat is de kerngedachte achter repressief recht in de beschreven samenleving?

Collectieve gedragsverwachtingen

Welk concept typeert de samenleving waarin alle instituties nog niet gedifferentieerd waren en alles als religie werd beschouwd?

Mechanische solidariteit

Wat wordt bedoeld met 'overgangsfase' in de context van Durkheims sociologische theorie?

Een ontwikkelingsfase naar organische solidariteit

Hoe kunnen de Irokezen het beste worden gekarakteriseerd met betrekking tot arbeidsdeling?

'Zonder' arbeidsdeling

Wat is de essentie van organische solidariteit in een complexe samenleving?

'Beseffen we hangen niet samen omdat we hetzelfde zijn, maar we hebben elkaar nodig omdat we verschillend zijn'

Wat wordt bedoeld met 'anomie' in de context van Durkheims sociologische theorie?

'Normloosheid' - een periode waarin normen zijn weggevallen

Wat wordt bedoeld met de ontwikkelingsfase waarbij individuele taken aan verschillende individuen worden toegewezen?

'Arbeidsdeling'

'Overgangsfase' wordt het beste gekarakteriseerd als een periode waarin...

'Diversiteit nog niet centraal staat in de samenleving'

Study Notes

Mechanische solidariteit

 • In een samenleving zonder arbeidsdeling, deden mannen en vrouwen hetzelfde werk, geen gender/werkverdeling.
 • Er was geen individualiteit, omdat er geen 'ik' werd erkend.
 • Alle segmenten waren identiek, samenleving was een eenheid.
 • Repressief recht was een hulpmiddel om de collectiviteit te laten bestaan.

Ontwikkeling van een samenleving

 • In een samenleving zonder arbeidsdeling, was alles religie.
 • Er was geen verschil tussen instituties, alles was versmolten.
 • Als de samenleving evolueert, splitst kunst, theater, ... en wordt gespecialiseerd.
 • Arbeidsspecialisatie leidt tot individuele taken voor verschillende individuen.

Overgangsfase

 • Er is een overgangsfase waarbij de mechanische solidariteit niet meer werkt, omdat mensen te verschillend worden.
 • In deze fase is er anomie, normen zijn weggevallen.
 • Er is nog geen nieuwe fase van solidariteit, maar er wordt gezocht naar een samenleving waar diversiteit centraal staat.

Organische solidariteit

 • Organische solidariteit is gebaseerd op het besef dat mensen verschillen en elkaar nodig hebben.
 • In een complexe samenleving, zijn alle instituties van elkaar afhankelijk.
 • Het lichaam bestaat uit verschillende organen die enkel werken omdat ze allemaal werken.

Irokezen

 • De Irokezen hadden een samenleving zonder arbeidsdeling, waar mannen en vrouwen hetzelfde werk deden.
 • Zij hadden een prototype van een samenleving waarin diversiteit centraal staat.

Anomie

 • Anomie is een situatie waarin normen zijn weggevallen.
 • In deze situatie, is er geen duidelijke richting of sociale controle.

Test je kennis over Durkheim's concept van mechanische solidariteit en zijn ideeën over arbeidsdeling, genderverdeling en individualiteit in de maatschappij.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser