Dichotomous Structure of Legal Norms

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Čo je charakteristické pre primárnu dispozíciu?

Stanovuje podmienky uskutočnenia dispozície

Čo je charakteristické pre sekundárnu dispozíciu?

Vzniká negáciou primárnej dispozície

Aké sú hlavné prvky štvorprvkovej teórie štruktúry právnej normy?

Hypotéza 1, hypotéza 2, dispozícia 1, dispozícia 2

Čo je demonštrované príkladom zo § 606 OZ?

Dichotomická štruktúra primárnej a sekundárnej dispozície

Čo znamená zánik predkupného práva podľa príkladu zo § 606 OZ?

Ak nemôže vec kúpiť alebo nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.

Čo je úlohou sekundárnej hypotézy?

Vzniká negáciou (porušením povinnosti vyplývajúcej z) primárnej hypotézy

Spárujte nasledujúce pojmy s ich definíciami:

Primárna dispozícia = Stanovuje podmienky, za ktorých sa musí alebo môže uskutočniť dispozícia Sekundárna dispozícia = Nemusí mať vždy sankčný charakter, ale môže ponúkať alternatívu Primárna hypotéza = Stanovuje podmienky, za ktorých sa musí alebo môže uskutočniť dispozícia Sekundárna hypotéza = Vzniká negáciou (porušením povinnosti vyplývajúcej z) primárnej dispozície

Zoraďte nasledujúce prvky štvorprvkovej teórie štruktúry právnej normy podľa ich významu:

Hypotéza 1 = Stanovuje podmienky, za ktorých sa musí alebo môže uskutočniť dispozícia Dispozícia 1 = Primárna má sankčný charakter Hypotéza 2 = Vzniká negáciou (porušením povinnosti vyplývajúcej z) primárnej dispozície Dispozícia 2 = Sekundárna dispozícia, nemusí mať vždy sankčný charakter, ale môže ponúkať alternatívu

Spárujte nasledujúce pojmy s príkladom zo § 606 OZ:

Primárna hypotéza = Kto je oprávnený kúpiť vec Primárna dispozícia = Musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným Sekundárna hypotéza = Kto nemôže vec kúpiť alebo nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene Sekundárna dispozícia = Predkupné právo zanikne

Explore the dichotomous structure of legal norms and the four-element theory of the structure of legal norms. Understand the primary and secondary dispositions and their interplay with hypotheses in legal norms.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Norms and Logical Rules Quiz
10 questions
Legal Norms and Sanctions Quiz
61 questions
Legal Norms Relationship Principles
16 questions
Structure and Elements of Legal Norms
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser