Constitució del Principat d'Andorra i Dret Administratiu (Part 1)

EncouragingHappiness avatar
EncouragingHappiness
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Què regula el Dret administratiu?

Les relacions entre els poders públics i els ciutadans

Per què és necessari el previ estudi dels preceptes de la Constitució en l'estudi del Dret administratiu?

Perquè la Constitució és la norma suprema i els seus principis constituiran la base del sistema jurídic andorrà

Què estableix l'article 1 de la CA sobre Andorra?

Andorra és un Estat independent de Dret, Democràtic i social

Quins són els supraprincipis que estructuren el règim polític i jurídic del Principat segons el text?

Estat de Dret, Estat Democràtic i Estat Social

Quin principi del Dret administratiu estableix que l'Administració ha de tenir en compte tots els interessos dignes de protegir?

Principi de legalitat

Quin principi del Dret administratiu estableix que l'Estat de dret està subjecte a la regla de divisió de poders i a la reserva de Llei?

Principi de legalitat

Quin principi del Dret administratiu es refereix a la garantia del valor del patrimoni de qualsevol particular, exemplificat per expropiacions forçoses i danys involuntaris?

Principi de garantia patrimonial

Quin principi del Dret administratiu es refereix al ple sotmetiment a la Llei i al dret limitant l'eficàcia administrativa?

Principi de legalitat

Quin mecanisme garanteix el principi de legalitat administrativa i controla l'activitat administrativa des de la potestat reglamentària fins a l'execució material dels actes?

Control jurídic ordiniari i constitucional

Quin òrgan té la responsabilitat de vetllar per la correcta aplicació de la Constitució en relació a la activitat administrativa?

Tribunal Constitucional

Quin principi estableix el ple sotmetiment a la Llei, protecció dels ciutadans i responsabilitat de l'Estat?

Principi de legalitat

Què garanteix el principi de publicitat en l'actuació administrativa?

Transparència en l'actuació administrativa

Quina funció té el control jurisdiccional en relació a drets i llibertats?

Control urgent i preferent

Study Notes

  • Principis bàsics en Dret administratiu: Principi de legalitat, Dret a la jurisdició, Principi de publicitat, Principi de garantia patrimonial
  • Principi de legalitat: Estat de dret, regla de divisió de poders, supremacia i reserva de Llei, protecció de ciutadans, tribunals independents, responsabilitat de l'Estat
  • Dret a la jurisdició: Clàusules de l'Estat social i Administració pública, submissió a la Llei, ple sotmetiment a la Llei
  • Principi de publicitat: Garantit per la Constitució, principi de transparència en l'actuació administrativa, aplicació a les normes jurídiques
  • Principi de garantia patrimonial: Protecció del valor del patrimoni de qualsevol particular, exemplicat per expropiacions forçoses i danys involuntaris
  • Administració pública: Té una activitat objectiva, ha de tenir en compte tots els interessos dignes de protegir, imparcialitat, nul·litat
  • Principi de legalitat: El ple sotmetiment a la Llei i al dret limita l'eficàcia administrativa, necessitat d'apoderament legal, distinció entre llei i no limitació de drets i llibertats
  • Control jurisdiccional: Mecanisme per garantir el principi de legalitat administrativa, control jurídic ordiniari i constituicional, control de l'activitat administrativa des de la potestat reglamentària fins a l'execució material dels actes
  • Control jurisdiccional: Control de l'activitat administrativa en relació a drets i llibertats, control urgent i preferent, responsabilitat del Tribunal Constitucional en la seva funció de vetllar per la correcta aplicació de la Constitució.

Aquest curs cobreix els principis i les bases constitucionals del dret administratiu, regulant el sistema de relacions entre els poders públics i els ciutadans a través de l'elaboració, comprensió i estudi del dret administratiu juntament amb els preceptes de la Constitució del Principat d'Andorra.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser