Chemical Equilibrium: Concepts and Applications

SaneLesNabis avatar
SaneLesNabis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Wat is de definitie van chemisch evenwicht?

Situatie waarbij reactiesnelheden in de twee richtingen gelijk zijn en concentraties reagentia / producten niet meer veranderen in de tijd

Wat is de betekenis van Kc bij het evenwichtsconcept?

Evenwichtsconstante die de verhouding van reagentia en producten uitdrukt

Wat gebeurt er als Qc < Kc bij een reactie in evenwicht?

Het systeem gaat naar rechts om evenwicht te bereiken

Wat betekent een Kc-waarde groter dan 1 voor een reactie?

Evenwicht naar rechts (producten)

Wat is de betekenis van N2O4 (g) 2NO2 (g)?

Een voorbeeld van een evenwichtsreactie

Wat is het Haber-proces?

Een proces voor het synthetiseren van ammoniak uit stikstof en waterstofgas

Wat is de evenwichtsconstant (Kc) voor het omzetten van 2SO2(g) + O2(g) naar 2SO3(g)?

Kc = [SO3]^2 / [SO2]^2 * [O2]

Hoe beïnvloedt een toename van de concentratie van een reagens bij een evenwichtsreactie met een afname van het aantal gasvormige deeltjes het evenwicht?

Evenwicht verschuift naar de kant met minder gasvormige deeltjes

Welke factor heeft invloed op de richting van de verschuiving van het evenwicht van een exotherme reactie bij toenemende temperatuur?

De richting van de verschuiving is naar de endotherme kant

Wat gebeurt er met de evenwichtsconstante (Kc) wanneer een katalysator wordt toegevoegd aan een reactie?

De Kc waarde blijft constant

Wat gebeurt er met het evenwicht als de druk toeneemt in een reactie met een afname van het aantal gasvormige deeltjes?

Evenwicht verschuift naar de kant met meer gasvormige deeltjes

Wat is de relatie tussen Kp en Kc voor het Haber proces (N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g))?

$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$

Wat gebeurt er met de opbrengst van NH3 bij het Haber proces als de temperatuur stijgt?

Opbrengst neemt toe

Study Notes

 • Chemie les over evenwichtreacties: N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g)
 • Evenwichtsconstante (Kc) gebruiken om evenwichtsconcentraties berekenen
 • B,R,E methode: begin situatie (B), reactie (R), evenwicht (E), wiskundige vergelijkingen
 • Voorbeeld 1: cis-stilbeen = 0,850 M, Kc = 24 (200°C), bereken evenwichtsconcentraties
 • Voorbeeld 2: Br2(g) 2Br(g), Kc = 1,1 x 10-3 bij 1280°C, bereken evenwichtsconcentraties
 • Voorbeeld 3: 2SO2(g) + O2(g) 2SO3(g), bereken Kc
 • Factoren die evenwichtsligging beïnvloeden: Le Châtelier, principes, concentratieverandering, druk- en volumeverandering, temperatuursverandering, katalysator
 • Le Châtelier: gebruiken om evenwichtssituatie na invloed te bepalen
 • Concentratieverandering: evenwicht verschuivt naar kant met minste gasvormige deeltjes
 • Temperatuursverandering: Bij andere temperaturen heeft K een andere waarde, richting verschuiving afhankelijk van exotherm/endotherm
 • Katalysator: niet verandert evenwichtsligging, verlaagt alleen Ea, evenwichtsconstante blijft constant
 • Factoren: wisseling, verschuiving evenwicht, waarde evenwichtsconstante, concentratie, druk, volume, temperatuur, katalysator, inert gas
 • Hoogteniveaus en hemoglobine: hypoxie, tekort aan zuurstof, oxyhemoglobine, daling luchtdruk, zuurstofconcentratie
 • Haber proces: N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g) + warmte, ΔH = -92,6 kJ/mol, meer dan 100 miljoen ton NH3 per jaar
 • Variatie Kp, opbrengst, temperatuur en druk voor Haber proces.

Leer meer over het chemische evenwicht en ontdek hoe het Haber-proces werkt. Verken het concept van fysisch en chemisch evenwicht aan de hand van voorbeelden zoals water en stikstofdioxide. Ontdek de relatie tussen Mount Everest en hemoglobine in deze studiegids.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Chemical Equilibrium Quiz
5 questions
Chemical Equilibrium Reactions Quiz
2 questions

Chemical Equilibrium Reactions Quiz

DependableNovaculite6025 avatar
DependableNovaculite6025
Chemical Equilibrium Basics
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser