Biologie - Hoofdstuk 4

CherishedStrait avatar
CherishedStrait
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Waar komen ribosomen voor in het cel?

Ribosomen komen voor in het cytoplasma en zijn gebonden aan het membraannetwerk van het RER.

Uit wat zijn ribosomen opgebouwd?

Ribosomen zijn opgebouwd uit uit 1 grote en 1 kleine subeenheid. Ieder van deze subeenheid bestaat uit RNA en eiwitten.

Wat is de functie van ribosomen?

Ribosomen zijn verantwoordelijk voor de eiwitsynthese.

Wat zijn centriolen en waar komen ze voor in de cel?

Centriolen zijn cilindervormige structuren die bestaan uit korte microtubuli. Ze komen voor in dierlijke cellen en bevinden zich in het centrosoom.

Wat is de functie van centriolen?

Centriolen spelen een belangrijke rol bij celdeling.

Wat is de functie van het cytoskelet?

Leg de functie van het RER en het SER volledig uit.

Het RER zorgt voor de aanmaak van de eiwitten. Via de porie-eiwitten komen ze in het ER terecht, waarna ze vervoerd worden naar het Golgi-apparaat. Daar worden ze verpakt in transportblaasjes.

Study Notes

Ribosomen

  • Ribosomen zijn macromoleculaire eiwitcomplexen die bestaan uit een grote en een kleine subeenheid.
  • Elke subeenheid is opgebouwd uit ribosomaal RNA (rRNA) en eiwitten.
  • Ribosomen kunnen vrij voorkomen in het cytoplasma of gebonden zijn aan het membraannetwerk van het RER.
  • De nucleolus is verantwoordelijk voor de aanmaak van rRNA en de opbouw van de kleine en grote subeenheid van de ribosomen.

Centriolen

  • Centriolen zijn cilinders die bestaan uit korte microtubuli.
  • Een centriolenpaar met errond eiwitten wordt een centrosoom genoemd.
  • Centriolen zijn belangrijk bij celdeling.
  • Bij celdeling verdubbelt het centriolenpaar zich en bevinden zich aan één kant van de delende cel.
  • Rond elk centriool vormt zich een structuur van microtubuli (uit cytoskelet) die de chromosomen vasthoudt tijdens de celdeling.

Test je kennis over ribosomen en hun functie in de cel! Ontdek of je weet waar ribosomen zich bevinden en hoe ze zijn opgebouwd. Leer meer over de rol van de nucleolus in de aanmaak van ribosomaal RNA. Doe de quiz en test je kennis!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser