Belgian Judicial System

DefeatedFeynman avatar
DefeatedFeynman
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Oordeelt het vredegerecht over zaken die meer dan 5000 euro betreffen?

False

Kan men in cassatie gaan als het vredegerecht in 1e aanleg uitspraak heeft gedaan?

True

Oordeelt de burgerlijke rechtbank over zaken van minder dan 5000 euro?

False

Spreekt de ondernemingsrechtbank zich uit over zaken betreffende ondernemingen?

True

Oordeelt de correctionele rechtbank over burgerlijke geschillen?

False

Spreekt de arbeidsrechtbank zich uit over sociale zekerheidsrecht?

True

Kan er beroep worden aangetekend tegen uitspraken van het Hof van Assisen?

False

Kijkt het Hof van Cassatie alleen naar materiële fouten in een oordeel?

False

Moet men in beroep gaan voordat men in cassatie kan gaan?

True

Spreekt het vredegerecht zich uit over zaken die (a) meer dan 5000 euro betreffen en (b) specifieke situaties zoals bv. huur of konijnenschade?

False

Bij het vredegerecht gaat men in beroep in 1e aanleg, hierop volgend kan men in cassatie gaan.

True

Indien cassatie het vonnis/ arrest vernietigd, dan gaat men terug naar de rechtbank van 1e aanleg.

True

De burgerlijke rechtbank (deel van de rechtbank van 1e aanleg) oordeelt over zaken omtrent meer dan 5000 euro.

False

De ondernemingsrechtbank spreekt zich uit over zaken betreffende ondernemingen/ bedrijven bv. een naamloze vennootschap.

True

Correctionele rechtbank oordeelt over alles betreffende strafrecht bv. stelen, slagen, …

True

De arbeidsrechtbank spreekt zich uit over zaken omtrent (a) arbeidsrecht en (b) sociale zekerheidsrecht.

True

Hof van Assisen oordeelt over zaken betreffende moord en werkt met een jury.

True

Het Hof van Cassatie kijkt of er (procedurele) fouten zijn gemaakt bij een oordeel.

True

This quiz covers the jurisdiction and appeal process of the Belgian judicial system, including the roles of the vredegerecht (justice of the peace) and the burgerlijke rechtbank (civil court). Test your knowledge on the hierarchy of courts and their jurisdictional limits.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Belgian Empire Trade Routes Quiz
3 questions

Belgian Empire Trade Routes Quiz

SatisfyingNovaculite3716 avatar
SatisfyingNovaculite3716
Belgian Judicial System Overview
9 questions
De Grondwet en het Grondwettelijk Hof
40 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser