Belgian Judicial System Overview

DefeatedFeynman avatar
DefeatedFeynman
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

De vredegerecht oordeelt over zaken die meer dan 5000 euro betreffen.

False

Het Hof van Assisen werkt met een jury.

True

In geval van fouten is er geen beroep mogelijk bij het Hof van Assisen, enkel cassatie.

True

De ondernemingsrechtbank spreekt zich uit over zaken betreffende ondernemingen.

True

De arbeidsrechtbank oordeelt niet over sociale zekerheidsrecht.

False

Het Hof van Cassatie kijkt enkel naar procedurele fouten.

True

Vooraleer men in cassatie gaat, moet men niet in beroep gaan.

False

Indien het Hof van Cassatie een oordeel nietig verklaart, moet men niet terug naar een rechtbank/hof om een nieuw oordeel te bekomen.

False

Het Hof van Cassatie kijkt of er materiële fouten zijn gemaakt bij een oordeel.

False

This quiz covers the Belgian judicial system, including the jurisdiction and appeal process of the peace court for disputes under 5000 euros, as well as the civil court's jurisdiction for cases involving more than 5000 euros. Test your knowledge of the Belgian legal structure and appeal procedures.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser