Asbestos: Uses, Dangers, and Bans

SparklingGingko avatar
SparklingGingko
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Wat zijn de voordelen van asbest, zoals beschreven in de tekst?

Goedkoop en gemakkelijk te verwerken

Waarom is asbest absoluut niet veilig, volgens de tekst?

Het veroorzaakt ernstige longaandoeningen en de ziekte breekt vaak pas na 20-40 jaar door

Welke groepen lopen NU nog steeds risico met betrekking tot asbest, volgens de tekst?

Werknemers in de bouw, zoals afbraakwerkers, renovatiewerkers, dakwerkers, elektriciens, loodgieters

Wanneer kan asbest gevaarlijk worden, volgens de tekst?

Bij beschadiging of bewerking waarbij vezels vrijkomen

Learn about the uses, risks, and bans associated with asbestos, a mineral that was once widely used for its insulating properties but is now known to cause serious lung diseases. Discover why it was used in the past, the severe health hazards it poses, and the current status of asbestos regulations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Types of Asbestos Exposure and Disease Progression Quiz
15 questions
Wat is asbest? (What is asbestos?)
12 questions
Hazards of Asbestos Exposure Quiz
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser