Araling Panlipunan 8 - Ikalawang Markahan: Greece Classical Civilization

PortableTheremin avatar
PortableTheremin
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Anong pangalan ang ibinansag sa unang sibilisasyon sa bansang Gresya na umusbong sa isla ng Crete?

Minoan

Sino ang itinuturing bilang tagapagtatag ng Kabihasnang Minoan?

Minos

Anong sistema ng pagsulat ang ginamit ng mga Minoan?

Linear A

Sa anong kontinente sumibol ang kabihasnang Greek?

Europa

Anong lungsod-estado sa Greece ang may layuning bumuo ng hukbong sandatahan?

Sparta

Ano ang tawag sa punong lungsod o kabisera ng Minoan?

Knossos

Ano ang natuklasan ni Arthur Evans sa kaniyang paghuhukay sa palasyo ng Knossos?

"Linear B" na sistema ng pagsulat

Ano ang ginamit na pagsulat ng mga Minoan ayon kina Michael Ventris at John Chadwick?

"Linear A"

(8-AP- Qrt2- Week 1 2 ARALING PANLIPUNAN) Ano ang pangunahing layunin ng Kabihasnang Sparta?

Pagsasanay at pagpapalakas ng hukbo

(Balik Tanaw) Sa anong larangan nakapag-ambag sa kasaysayan ang mga kabihasnang (1) Mesopotamia, (2) Indus, (3) Egypt, at (4) Tsina?

Agham at Matematika

Ano ang pangunahing layunin ng modyul na ito?

Ilahad ang pag-usbong at pag-unlad ng Kabihasnang Klasiko ng Greece

Sa pamamagitan ng modyul na ito, ano ang inaasahang matutunan ng mga mag-aaral?

Pag-unlad at pag-usbong ng Kabihasnang Klasiko ng Greece

Ano ang pangunahing layunin ng pangkat ng guro sa pagsasagawa ng modyul na ito?

Mapataas ang antas ng kaalaman sa mga kontribusyon ng Greece

Ano ang inaasahang matutunan ng mga mag-aaral matapos basahin ang modyul?

Pag-usbong at pag-unlad ng Kabihasnang Klasiko ng Greece

Ano ang isa sa mga kasalukuyang impluwensiya ng Kabihasnang Klasiko ng Greece?

Relihiyon

Ano ang kasanayan na inaasahan matutunan ng mga mag-aaral batay sa modyul na ito?

'Nasusuri ang kabihasnang Minoan, Mycenaean at kabihasnang klasiko ng Greece'

This is a quiz about the rise and development of the classical civilization of Greece. The quiz is designed to test the students' understanding of the contributions of events in the Classical and Transitional Period to the formation and shaping of the identity of countries and regions in the world.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser