Ang Buhay ni Jose Rizal sa Calamba

EloquentAlmandine avatar
EloquentAlmandine
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ano ang kahulugan ng salitang 'Calamba'?

Magandang kanlungan

Anong pangalan ang ibinigay sa tahanan ni Rizal sa Calamba?

Tahanang pinamumunuan

Ano ang ginagamit na pangalan para tawagin ang bayan ng Calamba?

Baybaying bayang ito

Ano ang nagbigay ng malaking tulong sa paghubog ng pag-iisip at ugali ni Rizal?

Magagandang tanawin

Ano ang kahulugan ng salitang 'Kabataan sa Calamba'?

MalaHamlet na trahedyang pagbibinata

Ang Quiz na ito ay naglalayong suriin ang iyong kaalaman tungkol sa buhay at mga gawa ni Jose Rizal sa kanyang kabataan sa Calamba. Magbibigay ito ng mga tanong tungkol sa kanyang tahanan, pamilya, at mga pangyayari na nagdulot ng kaligayahan sa kanya. Ito ay isang magandang paraan up

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser