Ancient Greek Civilization Quiz

SleekParticle avatar
SleekParticle
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

27 Questions

Ano ang dahilan ng pagbagsak ng mga kabihasnan sa Greece?

Maraming nasawi sa digmaan

Ano ang tinatawag na Demokratikong Polis sa Athens?

Isang estado na may maraming karapatan ang mamamayan

Ano ang naging papel ni Pericles sa kultura ng Athens?

Naging tanyag na heneral

Ano ang naging epekto ng panitikan sa buhay ng mga Romano?

Naging maganda ang kanilang pagtingin at paligid

Ano ang ginampanan ng Basilica sa mga Romano noon?

Nagsilbing Korte at pagpupulong ng assembleya

Ano ang ibig sabihin ng 'Kabihasnan'?

Maunlad na sosyudad

Anong kabihasnan ang kilala sa paggamit ng semento sa kanilang arkitektura?

Kabihasnang Romano

Ano ang ginagawa ng mga sinaunang Micronesian bilang ritwal at pag-aalay?

Pag-aalay sa kanilang diyos

Ano ang naging pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan sa mga pulo sa Pacific?

Pangingisda

Ano ang naimpluwensiyahan ng relihiyong Islam sa kabihasnang Aprika?

Kultura

Anong nagbigay daan sa pag-usbong sa Europa ayon sa teksto?

Pagtatag ng piyudalismo

Ano ang naging ambag ng Kabihasnang America sa larangan ng pagsasaka sa taniman ng mga palay?

Lumikha sila ng chinampas o floating garden

Ano ang nagsilbing pook dasalan at alayan para sa mga diyos sa Mesoamerica?

Peramide

Ano ang pangunahing dahilan sa pagsulong at pag-unlad ng kabihasnan sa Aprika ayon sa teksto?

Uri ng kanilang produkto na ikinakalakal

Ano ang pangunahing dahilan sa pagsulong at pag-unlad ng kabihasnan sa Aprika ayon sa teksto?

Ang uri ng kanilang produkto na ikinakalakal

Ano ang naging ambag ng Kabihasnang America sa larangan ng pagsasaka sa taniman ng mga palay ayon sa teksto?

Ang kanilang mahusay na sistema ng irigasyon

Ano ang naimpluwensiyahan ng relihiyong Islam sa kabihasnang Aprika ayon sa teksto?

Pagbabago sa kanilang sistema ng pamamahala

Ano ang ginampanan ng Basilica sa mga Romano noon ayon sa teksto?

Nakatulong sa paglago ng Kristiyanismo

Anong kabihasnan ang kilala sa paggamit ng semento sa kanilang arkitektura ayon sa teksto?

Kabihasnang Egypt

Ano ang naging papel ni Pericles sa kultura ng Athens ayon sa teksto?

Nag-ambag sa pagsulong ng sining at arkitektura

Ano ang pangunahing epekto ng paglunsad ng Krusada sa Europa ayon sa teksto?

Nagkaroon ng katiwasayan sa Europa

Ano ang pangunahing impluwensiyang kaisipan na lumaganap sa Gitnang Panahon ayon sa teksto?

Paglitaw ng mga Burgis (bourgeoisie)

Ano ang naging pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan sa Europa noong Panahong Medieval ayon sa teksto?

Pagsasaka

Ano ang ginagawa ng mga bourgeoisie sa Europe noong Panahong Medieval ayon sa teksto?

Nagsisilbing mangangalakal at banker

Ano ang impluwensiyang kaisipan na naging makatwiran sa pagyakap ng mga barbaro sa paniniwalang Kristiyanismo ayon sa teksto?

Nahinto ang digmaan

Ano ang pangunahing papel na ginampanan ng Simbahang Katoliko sa Panahong Medieval ayon sa teksto?

Nagpalaganap ng Kristiyanismo

(Sosyo-Kultural) Ano ang impluwensiyang dulot ng pagbibigay ng lupa ng mga hari sa kanilang basalyo (vassal) ayon sa teksto?

Nagkaroon ng mas magandang pangkabuhayan ang mga vassal

Study Notes

Kabihasnang Greece

 • Ang mga kabihasnan sa Greece ay nagbagsak dahil sa mga internal conflict, pagsalakay ng mga barbaro, at kawalan ng pagkakaisa.

Athens

 • Ang Demokratikong Polis sa Athens ay isang sistema ng pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ay may Karapatang bumoto at makilahok sa paggawa ng mga desisyon.
 • Si Pericles ay naglunsad ng mga proyekto sa kultura ng Athens, tulad ng pagtatayo ng mga templong Parthenon.

Mga Romano

 • Ang mga Romano ay nakaranas ng impluwensiyang dulot ng panitikan sa kanilang buhay.
 • Ang Basilica ay isang lugar ng pagdarasal at pag-aalay ng mga Romano.

Kabihasnan

 • Ang 'Kabihasnan' ay ang pag-unlad ng mga tao sa isang lugar, kabilang ang kanilang kultura, ekonomiya, at politika.

Mga Micronesian

 • Ang mga sinaunang Micronesian ay may ritwal at pag-aalay sa mga diyos sa pamamagitan ng mga aktibidad sa dagat.

Mga Pulo sa Pacific

 • Ang pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan sa mga pulo sa Pacific ay ang pangingisda at pagtatanim ng mga halaman.

Kabihasnang Aprika

 • Ang relihiyong Islam ay nagbigay ng malaking impluwensiyahan sa kabihasnang Aprika.

Europa

 • Ang pag-usbong sa Europa ay dahil sa mga Crusade at paglunsad ng mga pangunahing komersyo.

Kabihasnang America

 • Ang mga tao sa Kabihasnang America ay makapangyarihan sa larangan ng pagsasaka sa taniman ng mga palay.
 • Ang mga templo sa Mesoamerica ay ginagamit bilang pook dasalan at alayan para sa mga diyos.

Medieval Europe

 • Ang pangunahing hanapbuhay ng mga mamamayan sa Europa noong Panahong Medieval ay ang pangingisda at pagtatanim ng mga halaman.
 • Ang mga bourgeoisie sa Europe noong Panahong Medieval ay nagpapaunlad ng mga pangunahing komersyo.
 • Ang Simbahang Katoliko ay naglalarawan ng mga tao sa Panahong Medieval sa pamamagitan ng mga pangaral at mga aktibidad sa relihiyon.
 • Ang impluwensiyang kaisipan na lumaganap sa Gitnang Panahon ay ang Kristiyanismo.

Test your knowledge about the ancient Greek civilization, including the societies of Sparta and Athens, their political systems, and influential leaders. Explore the cultural, military, and political aspects of this historical period.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser