Anatomy of the Spinal Cord

RestoredOakland avatar
RestoredOakland
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Welk deel van het ruggenmerg bevat de afferente en efferente vezels?

Canalis vertebralis

Wat vormt het vertebrale kanaal achter de wervellichamen?

Wervelbogen

Waar bevindt zich het ruggenmerg en wat omringt het?

Binnen de durazak en omringd door cerebrospinaal vocht

Wat vormt een motorisch en functioneel geheel in de rug?

Wervelkolom

Welke zenuwbundels bevatten zowel afferente als efferente vezels?

Spinale zenuwen

Waar ontspringen de spinale zenuwen?

Uit de medulla spinalis (ruggenmerg)

Wat is de hoofdfunctie van de radix anterior (motoria)?

Motorische vezels voor de gestreepte spieren

Waar bevinden de motoneuronen zich in het ruggenmerg?

In het spinale ganglion

Wat is een mogelijke consequentie van onderbreking van een ventrale wortel?

Atrofie van spieren

Waar bevinden de sensibele neuronen zich?

In het spinale ganglion

Wat gebeurt er bij een onderbreking van de verbindingen van het motoneuron naar de hersenen toe?

Verlamming en wasting van spieren

Waar bevindt zich het spinale ganglion?

Op het verloop van de dorsale wortel juist na versmelting met de ventrale wortel

Explore the structure and function of the spinal cord, including the vertebrae, vertebral canal, and the role of the spinal cord in the musculoskeletal system. Learn about the organization of the spinal cord segments and its surrounding structures.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser