Airport Life Cycle Management: External Environment

LikedColumbus avatar
LikedColumbus
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Що характеризує взаємопов'язаність факторів зовнішнього середовища?

Рівень сили, з якою зміни одного фактору впливають на інші фактори

Що визначає складність зовнішнього середовища?

Кількість факторів, на які підприємство зобов'язане реагувати, та рівень мінливості кожного фактору

Що таке плинність середовища?

Швидкість, з якою відбуваються зміни в середовищі підприємства

Що визначає невизначеність зовнішнього середовища?

Функція обсягу інформації, якою володіє підприємство про той чи інший фактор, та функція достовірності цієї інформації

Який фактор не характеризує зовнішнє середовище аеропорту?

Рівень конкуренції на ринку авіаперевезень

Що таке зовнішнє середовище аеропорту?

Сукупність елементів, умов, факторів і сил, які впливають на організацію ззовні, тим самим змінюючи її поведінку

Which one of these is the most correct?

This one

What is missing?

Complete

Learn about the external environment of an airport and how it influences the organization's behavior. Explore the interconnectedness and complexity of factors in the airport's external environment.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser