Acetylcholine (ACh) Neurotransmitter Quiz

RoomierConcertina avatar
RoomierConcertina
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Quin és el primer neurotransmissor que es va poder aïllar i caracteritzar al 1921?

Acetilcolina

On es troba l'acetilcolina (ACh)?

Al sistema nerviós central i al sistema nerviós perifèric

Quina és l'acció de l'acetilcolina en el sistema nerviós parasimpàtic?

Sempre inhibitoria

Quin dèficit està relacionat amb la malaltia Alzheimer?

Acetilcolina

Quin és l'enzim més important de la síntesi de l'acetilcolina?

Colinaacetiltransferasa (ChAT)

On trobem situades els nuclis de les cèl·lules colinèrgiques?

En els nuclis basals Meynert, als nuclis septals i als nuclis peduncle-pontins

Quin tipus de receptors colinèrgics estan units als canals iònics i tenen una resposta ràpida?

Nicotínics

Quins són els principals nuclis de les catecolamines?

NA (locus coeruleus) DA (subst negra)

Quina substància està implicada en el control motor i la conducta motivada/plaer?

Dopamina

Quina funció té l'acetilcolina en el SNP?

Parasimpàtic inhibidor

Quin sistema està relacionat amb l'atenció i la memòria, segons la informació proporcionada?

SNC

Quin tipus de receptors noradrenèrgics són metabotròpics lligats a la proteïna G α i β?

Receptors adrenèrgics α i β

Quin tipus de moviment està associat amb les catecolamines?

Moviment voluntari (contracció muscular)

Què produeixen els receptors muscarínics?

Resposta lenta

Quina funció té la noradrenalina en el SNC?

Estats de son/vigília

Quin tipus de receptors colinèrgics utilitzen intermediaris per produir l'efecte?

Muscarínics

Test your knowledge about the neurotransmitter acetylcholine (ACh), its functions, and its presence in the central and peripheral nervous systems. Explore its excitatory and inhibitory actions in different bodily systems.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Neurotransmitter Functions
12 questions
Acetylcholine Actions at the Synapse
11 questions
Neurotransmitter 3-4
31 questions

Neurotransmitter 3-4

RefreshingSkunk avatar
RefreshingSkunk
Use Quizgecko on...
Browser
Browser