1st Medicine UB Campus Clinic Human Histology Functions of Epithelial Tissue

InnocuousGrace avatar
InnocuousGrace
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

22 Questions

Quina és una funció principal del teixit epitelial segons el text?

Protecció química

On es troba principalment el teixit epitelial de la pell?

A l'epidermis

Quin mecanisme empra l'epiteli per limitar el pas de substàncies?

Tight junctions

Quin és un exemple d'intercanvi de substàncies facilitat pel teixit epitelial segons el text?

Intercanvi de gasos als alvèols

Com es protegeix el teixit epitelial de cops o danys físics segons el text?

A través de la protecció mecànica

Per què es renoven les cèl·lules del teixit epitelial segons el text?

A causa del desgast provocat per la protecció del teixit

Segons el text, quin és el teixit epitelial més llarg del cos humà?

El de la pell

Quina és una de les funcions de protecció química del teixit epitelial segons el text?

Totes les anteriors

Com s'anomena el mecanisme que limita el pas de substàncies d'un costat a l'altre de l'epiteli, tal com s'esmenta en el text?

Tight junctions

Segons el text, quin és un exemple d'intercanvi de substàncies facilitat pel teixit epitelial?

L'intercanvi de gasos als alvèols pulmonars

Segons el text, per què es renoven les cèl·lules del teixit epitelial?

Per mantenir la seva funcionalitat

Quina és una de les funcions de protecció mecànica del teixit epitelial segons el text?

Protegir de cops o dany físic

Quin procés permet l'intercanvi de substàncies entre el medi extern i el medi intern a través del teixit epitelial, segons el text?

Transcitosi

Segons el text, quina és una de les característiques de la polarització del teixit epitelial?

Limita el pas de substàncies d'un costat a l'altre

Segons el text, quines d'aquestes funcions NO pertany al teixit epitelial?

Facilitar la coagulació sanguínia

Quina afirmació sobre les tight junctions és CORRECTA segons el text?

Limiten el pas de substàncies a través de l'epiteli

Quina d'aquestes NO és una funció del teixit epitelial esmentada en el text?

Permetre el pas de nutrients

Segons el text, quina d'aquestes afirmacions sobre la transcitosi és FALSA?

És responsable de la renovació constant de cèl·lules epitelials

D'acord amb el text, quina d'aquestes afirmacions sobre la polarització del teixit epitelial és CORRECTA?

Limita el pas de substàncies d'un costat a l'altre de l'epiteli

Segons la informació proporcionada, quina d'aquestes afirmacions sobre la renovació de cèl·lules epitelials és CORRECTA?

És necessària per mantenir la funció de protecció mecànica

D'acord amb la informació proporcionada, quina d'aquestes afirmacions sobre la funció de protecció química del teixit epitelial és FALSA?

És responsable de la renovació constant de cèl·lules epitelials

Segons el text, quina d'aquestes afirmacions sobre l'intercanvi de gasos en els alvèols és CORRECTA?

És un exemple d'intercanvi de substàncies facilitat pel teixit epitelial

Learn about the functions of epithelial tissue as a boundary between internal and external environments in various organs such as the digestive system, respiratory system, heart, blood vessels, and skin.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser