การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

FreeNaïveArt avatar
FreeNaïveArt
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

34 Questions

แผนพัฒนาอาเภอได้รับรางวัลจากใคร

ก.บ.อ.

วิธการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอมีแนวคิดแบบไหน

Bottom-up

谁มีหน้าที่ในการลงนามในประกาศแผนพัฒนาอาเภอ

นายอาเภอ

จุดมุ่งหมายของการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอคืออะไร

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอจะส่งผลอย่างไรต่อการพัฒนาของพื้นที่

ทำให้การพัฒนาของพื้นที่รวมตัวกัน

ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ

ก.บ.อ.

กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนใด ของคณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ

มิถุนายน

คณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่มใด

ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกกลุ่มภารกิจ

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมีบทบาทหน้าที่อะไร

กลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ

แผนใดที่คณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอพบปัญหาว่ามีความสำคัญ

แผนพัฒนาอาเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับแผนพัฒนาอาเภอ

เห็นชอบผ่านคณะทางาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนใดสัมพันธ์กัน

แผนพัฒนาอาเภอและแผนความต้องการระดับอาเภอ

ในการประชุมใดที่ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม?

ประชุมคณะท างานกลั่ น กรอง แผนพัฒนาอาเภอ

หนังสือนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า?

สามวัน

แผนที่ต้องดำเนินกำรในช่วงระหว่าง?

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

ใครเป็นประธานในคณะทำงำนกลั่ น กรอง แผนพัฒนาอาเภอ?

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ผู้ใดรับผิดชอบเรืองแผนพัฒนำจังหวัด?

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ใครเป็นคณะทำงำนและเลขำนุ ก ำรในคณะทำงำนกลั่ น กรอง แผนพัฒนาอาเภอ?

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและเลขำนุ ก ำร

ใครจะเข้าชี้แจงข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอต่อคณะทำงำนกลั่ น กรอง แผนพัฒนาอาเภอ?

นายอาเภอ

คณะทำงำนกลั่ น กรอง แผนพัฒนาอาเภอจะทำอะไรเมื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอแล้ว?

นาเข้าการประชุม ก.บ.จ.

สำนักงำนจังหวัดมีบทบาทอย่างไรในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ?

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาจังหวัด

ใครจะเป็นคณะทำงำนในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ?

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและเลขำนุ ก ำร

อะไรคือบทบาทหน้าที่ของอาเภอตามแผนพัฒนาอาเภอ

การสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนการดำเนินงานจำกจังหวัด

ใครเป็นผู้จัดทาแผนพัฒนาอาเภอและแผนความต้องการระดับอาเภอ

อาเภอโดยก.บ.อ.

อะไรคือรูปแบบของแผนพัฒนาอาเภอที่กรมการปกครองกาหนด

รูปแบบที่กำหนดโดยกรมการปกครอง

การจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดคืออะไร

การจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

อะไรคือหลักเกณฑ์ที่ く.บ.ภ.กำหนดสำหรับโครงการดังกล่าว

หลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กำหนด

อะไรคือผลที่ได้จากการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ

การจัดทาแผนพัฒนจังหวัด

การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอนี้มีพื้นฐานจากอะไร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562

อะไรคือหน้าที่ของอาเภอในการจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่

ทั้งหมดข้างบน

왜อาเภอถูกเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญ

เพราะอาเภอเป็นหน่วยกลางระหว่างแผนพัฒนาระดับชาติและแนวทางการพัฒนาจังหวัด

อะไรคือผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการของอาเภอ

การเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนด

อะไรคือเครื่องมือและกลไกสำหรับการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ

กม.

왜อาเภอจำเป็นต้องสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนด

สอบถามความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและการปฏิบัติ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Regional Planning Board Formation
25 questions
Zoning in Urban Planning
82 questions

Zoning in Urban Planning

SustainableTurkey avatar
SustainableTurkey
Urban Planning in the Philippines
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser