התרגול הראשון לבדיקת רישיון הפעולה האווירית

TopsSynergy avatar
TopsSynergy
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

74 Questions

מי מונה על תחזוקה ישירות למנהל מכון הבדק?

אחד מהממונים על תחזוקה

מה משפט הבא אינו נכון לגבי ממונה הבטחת איכות?

הוא נמנה על ממונים על תחזוקה

מהם המסמכים שעליהם מנהל מכון הבדק יכול לבצע פעולות במכון?

תקנות אלה, רישיון מכון הבדק והגדרות בו

מי רשאי לעסוק בתפקיד במכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה?

בעל רישיון

מהו המשמעות של 'העסקה בלעדית' בהקשר של בעל רישיון במכון הבדק?

העסקה על ידי בעל הרישיון במסגרת מכון הבדק

מהם התנאים הנדרשים עבור בעל רישיון לעסוק בתפקידים במכון בדק שאינו כאמור בפסקה (1)?

באופן ובהיקף משרה שאישר המנהל בשים לב

מהם הפעולות שצוות עובדי מכון הבדק חייב להתאים את פעולות הבדק שלגביהן ניתן הגדר?

הבקרה והפיקוח על העבודה וביצועה

מתי ניתן לפעול בעל רישיון מכון בדק?

לאחר שהבטיח כי יהיה צוות עובדי מכון הבדק

מהם הדרישות הנדרשות לגבי פעולות הבדק?

הבקרה והפיקוח על העבודה והביצוע

איזה מהבאים הוא הכי נכון?

בעל רישיון יכול לבצע בדיקה על פי מערך האחזקה רק אם הוא מחזיק בהסמכה תקפה

איזה מהבאים הוא הכי נכון?

ביקורת של פעולת בדק יכולה להתבצע על ידי מי שהוסמך לפי תקנת משנה (ו)

איזה מהבאים הוא הכי נכון?

בעל רישיון יכול לעסוק בביצוע פעולת בדק בפריט שלפי מערך האחזקה רק אם הוא מחזיק בהסמכה תקפה ובעל ניסיון מספיק

מה מותר לעשות למנהל אם הוא מסתיים שאדם אינו מתאים לתפקידו?

לקבוע בהחלטה מנומקת שאותו אדם אינו מתאים לתפקידו ולהורות לבעל הרישיון שלא למנותו

כמה זמן יש לבעל הרישיון כדי למנות אדם מתאים לתפקיד?

30 ימים מיום שקבע המנהל

מה מותר לעשות לבעל הרישיון בתקופה שעד למינוי אדם מתאים לתפקיד?

ליתן לו הוראות לעניין פעילות מכון הבדק

מה רשאי הממונה על הבטחת האיכות לעשות אם מי שהסמיך לשמש מבקר או עובד מכון בדק אינו מתאים לתפקידו?

להסיר את הסמכתו

מה יחזיק וינהל בעל רישיון?

רשימת המבקרים והמוסמכים

מה יכין ויגיש לאישור המנהל בעל רישיון?

תכנית הדרכה

מה יקרה אם בעל רישיון לא יודיע למנהל על כוונתו למנות בעל תפקיד לפי תקנת משנה (א)(2) או (3)?

ימנע ממנו להמינות בעל תפקיד חדש במקום המקודם

כמתי יש לבעל רישיון לידע את המנהל על הפסקת כהונתו של מי שמונה לתפקיד?

בתוך 10 ימים מיום הפסקת הכהונה

מה צריך לצרף בעל רישיון להודעה על כוונתו למנות בעל תפקיד לפי תקנת משנה (א)(2) או (3)?

את שמו ומספר תעודת הזהות של מי שמבקש למנות לתפקיד

מתי מותר לבעל רישיון מכון בדק להפעיל את המכון?

לאחר שהבטיח כי צוות עובדי מכון הבדק הוא בעל ידע וניסיון מספיקים

על מה יתבסס הידע והניסיון של צוות עובדי מכון הבדק?

על ותק בעבודה מעשית בסוג פעולת הבדק בפריט שלגביו ניתן ההגדר או על הדרכה מתאימה שאישר המנהל

מה המטרה של דרישה זו?

להבטיח שצוות עובדי מכון הבדק יהיה בעל ידע וניסיון מספיקים

איזו מהן היא נושא ההדרכה הראשונית לפי הטקסט?

הדרכה לגבי תפקיד עובד מכון הבדק

איזו מהן היא תכנית ההדרכה הראשונית לפי הטקסט?

תכנית הפעולות של הפרק השביעי

איזו מהן היא פעולה של הבדק הכלולה בהגדרים המפורטים ברישיון?

תכנון הפעולות

איזה מהפריטים הבאים אינו חלק מהדרכת ההיכרות עם מכון הבדק?

ביצועי אנוש בפעולות בדק

מהם הנושאים החייבים להיות כלולים בהדרכת ההיכרות עם מכון הבדק?

החוק והתקנות, נוהלי מכון הבדק, ביצועי אנוש בפעולות בדק

מהם הנושאים שנכללים בהדרכת ההיכרות עם מכון הבדק?

החוק והתקנות, נוהלי מכון הבדק, בטיחות בעבודה

איזו מהטענות הבאות היא הכי נכונה?

בעל רישיון הפעלה אווירית יכול להעסיק מנהל מכון הבדק גם בתפקיד מקביל כמנהל בעל אחריות כוללת

איזו מהטענות הבאות היא הכי נכונה?

בעל רישיון הפעלה אווירית יכול להעסיק ממונה הבטחת האיכות רק אם הוא לא מועסק אצל אדם אחר

איזו מהטענות הבאות היא הכי נכונה?

בעל רישיון הפעלה אווירית יכול להעסיק ממונה על התחזוקה והביקורת רק במסגרת פעילותו לפי רישיון ההפעלה האווירית

איזו מהטענות הבאות היא הכי נכונה?

המנהל רשאי לאשר תכנית הדרכה כפי שמופיע בתקנה

מהם הפרקים הנפרדים שבתכנית ההדרכה?

הדרכת היכרות עם מכון הבדק, הדרכה ראשונית, הדרכה תקופתית

מהם הסעיפים הנפרדים בתקנה?

נוהל בדבר הדרכה מתקנת, נוהל כאמור בתקנת משנה (יא), נוהל לעניין הערכת כשירות עובדי מכון הבדק

איזו מהתשובות הבאות היא הכי נכונה?

אחד הדברים הבאים

מה מהתשובות הבאות אינו נכון לגבי מנהל מכון הבדק?

מנהל מכון הבדק יכול לבצע פעולות תחזוקה ישירות

מהם המסמכים שעליהם מנהל מכון הבדק יכול לבצע פעולות במכון?

תעודת אחזקה ושחרור שמיש

מה התיאור הנכון לגבי הדרכה מתקנת?

היא מתקנת את הידע והמיומנות של עובד מכון הבדק

למי ניתן לתת הדרכה מתקנת?

לעובד מכון הבדק וגם לקבוצת עובדי מכון הבדק

מי יכול להעדכן את תכנית ההדרכה?

בעל הרישיון

מהם האפשרויות האפשריות לעריכת הערכת כשירות עובדי מכון הבדק?

כל התשובות נכונות

מהו התיעוד המינימלי שישמור בעל הרישיון לתקופה של שנתיים לפחות?

תיעוד מיום ביצוע ההדרכה או ההערכה עד תקופה של שנתיים

מה יכול לעשות המנהל אם תכנית ההדרכה לא מספקת כדי לעמוד בדרישות תקנות אלה?

לדרוש מבעל הרישיון לשנות את תכנית ההדרכה שלו

איזו מהטענות הבאות היא הכי נכונה?

מי שאינו מחזיק ברישיון אדם בתפקיד עובד מכון בדק המוסמך אינו יכול לחתום על תעודת אחזקה ושחרור של פריט

מי יכול לחתום על תעודת אחזקה ושחרור של פריט?

כל אדם שמחזיק ברישיון אדם בתפקיד עובד מכון בדק המוסמך

אילו תנאים יש לעמוד בהם כדי לחתום על תעודת אחזקה ושחרור של פריט?

כל התשובות נכונות

איזו מהאפשרויות הבאות היא הנכונה ביותר?

עובד מכון הבדק יכול לבצע פעולות בדק רק אם המשגיח נמצא בקרבת מקום ומפקח אישית על ביצוע העבודה

איזו מהאפשרויות הבאות היא הנכונה ביותר?

עובד מכון הבדק יכול לבצע פעולות בדק רק אם המשגיח מפקח אישית על ביצוע העבודה

איזו מהאפשרויות הבאות היא הנכונה ביותר?

עובד מכון הבדק יכול לבצע פעולות בדק רק אם המשגיח מפקח אישית על ביצוע העבודה

מהם התנאים הנדרשים כדי להעסיק אדם בתפקיד ממונה על תחזוקה?

שיהיה מחזיק ברישיון תקף של טכנאי לבדק כלי טיס

מהם התנאים הנדרשים כדי להעסיק אדם בתפקיד ממונה הבטחת איכות?

שיהיה מכיר ויודע את תקנות הטיס והוראות המינהל הנוגעות לעניין הפעלת מכון הבדק

מהו התנאי הנדרש כדי למנות אדם לתפקיד ממונה על תחזוקה?

שיהיה מחזיק ברישיון תקף של טכנאי לבדק כלי טיס

מהו התנאי הנדרש כדי למנות אדם לתפקיד ממונה הבטחת איכות?

שיהיה מכיר ויודע את תקנות הטיס והוראות המינהל הנוגעות לעניין הפעלת מכון הבדק

מה יכלול ההדרכה התקופתית?

רענון לגבי הנושאים בתקנת משנה והדרכה ראשונית

אילו נושאים יכללו ההדרכה המיוחדת?

התזת פלזמה ותהליכי ציפוי מיוחדים

איזו הצהרה היא נכונה לגבי ההדרכה התקופתית?

ההדרכה תכלול רענון לגבי הנושאים בתקנת משנה ונושאים חדשים

איזו ההצהרות הבאות היא הכי נכונה לגבי הדרכת חומרים מסוכנים?

הדרכה תכלול הדרכה ראשונית והדרכה תקופתית

איזו מההצהרות הבאות היא הכי נכונה לגבי ידע והכרה כללית של דרישות השימוש בחומרים מסוכנים?

ידע והכרה כללית יכולים לעזור לעובדי מכון הבדק לזהות חומרים מסוכנים

איזו מההצהרות הבאות היא הכי נכונה לגבי שימוש בחומרים מסוכנים?

חומרים מסוכנים הם חומרים המיועדים לשימוש בביצוע פעולות הבדק

מהם התנאים הנדרשים עבור בעל רישיון לעסוק בתפקידים במכון בדק?

מבנים ומיתקנים המתאימים לאחסון נאות של חומרים

מהם המסמכים שעליהם מנהל מכון הבדק יכול לבצע פעולות במכון?

מבנים ומיתקנים המתאימים לאחסון נאות של חומרים

מהו תפקידו של בעל רישיון מכון בדק?

ביצוע פעולות בדיקה

מה מטרת הנוהל הראשון המתאר את אחריות מנהל מכון הבדק לניהול תהליך תיקון הליקויים?

לעניין אחריות מנהל מכון הבדק לניהול תהליך תיקון הליקויים

מה מטרת הנוהל השני המתאר את ביצוע סיקור חוזר לאחר מציאת ליקוי?

לעניין ביצוע סיקור חוזר לאחר מציאת ליקוי

מה עלול לכלול תהליך תיקון הליקויים?

הכללת תהליך תיקון הליקויים

מהו הנוהל השני שמתאר את ביצוע סיקור חוזר לאחר מציאת ליקוי?

נוהל לעניין ביצוע סיקור חוזר לאחר מציאת ליקוי

מהם התנאים הנדרשים עבור בעל רישיון לבצע סיקורים על ידי מכון הבדק?

להיות בעל רישיון למכון בדק ולהיות בעל ידע וניסיון מקצועיים בביצוע סיקורים

מתי רשאי בעל רישיון להתקשר עם אדם אחר לביצוע סיקורים על ידי מכון הבדק?

רק אם האדם הזה הוא אחד מאלה: בעל רישיון למכון בדק וסוקר שמשמש את אותו בעל רישיון

מהם המכריעים הנדרשים עבור בעל רישיון לבצע סיקורים על ידי מכון הבדק?

היותו בעל רישיון למכון בדק והסיקורים ייערכו על ידי הסוקרים המשמשים את אותו בעל רישיון והיכולת שלו לבצע סיקורים

מתי יש לבעל רישיון לידע את המנהל על הפסקת כהונתו של מי שמונה לתפקיד?

כאשר המנהל הגיש בקשה רשמית

מי יכול לחתום על תעודת אחזקה ושחרור של פריט?

כל עובד במכון הבדק שהוסמך על ידי היבואן והמכון

מה מטרת הנוהל הראשון המתאר את אחריות מנהל מכון הבדק לניהול תהליך תיקון הליקויים?

להבטיח את איכות המוצרים

התרגול הראשון בנושאי הדרכה כולל את ההוראות והפעולות המתבצעות בתהליך הבדיקה על פי רישיון ההפעלה האווירית. ה

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser