பாடங்கள் எண்ணிக்கை கணிப்புகள் - குழப்ப

LavishIndigo avatar
LavishIndigo
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

10 பாடங்கள் எத்தனை?

10

உதாரணமாக, 10 பாடங்களில் 5 பாடங்கள் உள்ளனவா?

இல்லை

10 பாடங்களில் 20 பாடங்கள் உள்ளனவா?

இல்லை

10 பாடங்களில் எத்தனை பாடங்கள் இருக்கின்றன? இதன் அறிகுறிகளை அறியும் இந்த சேம

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

10th Class Math Challenge
3 questions

10th Class Math Challenge

IndustriousEmerald avatar
IndustriousEmerald
Math Basics for 10th Class
11 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser