ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ การเติบโต และการสืบพัน

SmittenCatSEye avatar
SmittenCatSEye
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

กระบวนการการแบ่งเซลล์ที่เกิดขึ้นในระยะ M-phase ประกอบด้วยขั้นตอนใด?

การแบ่งเซลล์ (mitosis)

การเติบโตของเซลล์หมายถึงอะไร?

การเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการแบ่งเซลล์

โครโมโซมของเซลล์มนุษย์มีลักษณะอย่างไร?

44 + XY

ระยะ G1, S และ G2 ของเซลล์มีชื่อเรียกว่าอะไร?

ระยะ Interphase

วัฏจักรของเซลล์หมายถึงอะไร?

ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์

Study Notes

กระบวนการแบ่งเซลล์

  • กระบวนการแบ่งเซลล์ที่เกิดขึ้นในระยะ M-phase ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ

การเติบโตของเซลล์

  • การเติบโตของเซลล์หมายถึงการเพิ่มขนาดและจำนวนของเซลล์

โครโมโซมของเซลล์มนุษย์

  • โครโมโซมของเซลล์มนุษย์มี 46 โครโมโซม แบ่งออกเป็น 23 คู่

ระยะของวัฏจักรเซลล์

  • ระยะ G1, S และ G2 ของเซลล์มีชื่อเรียกว่า Interphase
  • วัฏจักรของเซลล์หมายถึงลำดับขั้นตอนของการเติบโตและแบ่งเซลล์

คำถามเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ การเติบโต และการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับโครโมโซม ระยะอินเตอร์

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Bacterial Growth and Reproduction Quiz
5 questions
Kuis Pengetahuan Pertumbuhan Tumbuhan
10 questions
Introduction to Cell Division
10 questions
CH 3: The role of mitosis
44 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser