Zpracování webového formuláře - test znalostí

WorthwhilePanther avatar
WorthwhilePanther
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Superglobální proměnné v PHP jsou dostupné ve všech oblastech kódu (ve všech namespace) každá superglobální proměnná je vlastně asociativní pole

$_POST, $_GET, $_FILES, $_SESSION, $_COOKIE, $_SERVER, $_REQUEST, $_ENV

Metoda v PHP používaná k získání dat z formuláře je

GET

Metoda v PHP používaná k odeslání dat serveru ke zpracování je

POST

HTTP metoda využívaná k aktualizaci něčeho, co už existuje, např. položky v databázi je

PUT

HTTP metoda využívaná k smazání něčeho, co už existuje, např. položky v databázi je

DELETE

HTTP je aplikační protokol nad transportním protokolem

TCP

$_SERVER['REQUEST_METHOD'] obsahuje

metodu HTTP požadavku

Asociativní pole souborů odeslaných v požadavku se nachází v proměnné

$_FILES

Ukládané na klientovi, s omezenou platností, které si webová stránka uloží na počítači uživatele prostřednictvím webového prohlížeče jsou

$_COOKIE

Superglobální proměnná sloužící k ukládání dat mezi jednotlivými HTTP požadavky uživatele a identifikaci klienta je

$_SESSION

Funkce pro povolení $_SESSION v PHP je

session_start()

Funkce pro vymazání $_SESSION v PHP je

session_destroy()

HTML formulářový prvek pro zadávání textu je

input

HTML formulářový prvek pro zaškrtnutí možnosti je

checkbox

PHP metoda pro zpracování formuláře, která přenáší data formuláře v URL adrese jako součást adresy je

GET

Rozdíl mezi SESSION a COOKIES je v jejich

uchovávání dat na straně serveru vs. na straně klienta

Tento test zahrnuje otázky týkající se vytváření a zpracování webových formulářů v HTML a PHP, včetně využití superglobálních proměnných, SESSIONS a COOKIES. Test obsahuje také otázky ohledně možností zpracování formulářů pomocí JavaScriptu a porovnání různých PHP metod.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Are You a HTML Pro?
6 questions

Are You a HTML Pro?

VersatileForesight avatar
VersatileForesight
HTML and CSS Quiz
9 questions

HTML and CSS Quiz

MeticulousRiver avatar
MeticulousRiver
HTML and XML Basics Quiz
5 questions

HTML and XML Basics Quiz

ProductiveCarnelian avatar
ProductiveCarnelian
Use Quizgecko on...
Browser
Browser