Quiz về Cristiano Ronaldo

FestiveLion avatar
FestiveLion
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Cristiano Ronaldo sinh năm nào?

1985

Cristiano Ronaldo đã giành Quả Bóng Vàng FIFA bao nhiêu lần?

5 lần

Câu lạc bộ nào Cristiano Ronaldo gia nhập sau khi rời Real Madrid?

Juventus

Quiz về Cristiano Ronaldo - Trả lời các câu hỏi về ngày sinh, số lần giành Quả Bóng Vàng FIFA và câu lạc bộ mà siêu sao này gia nhập sau khi rời Real Madrid. Kiểm tra kiến thức của bạn về cầu thủ nổi tiếng này!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser