Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Quiz'i

EnjoyableSpessartine avatar
EnjoyableSpessartine
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ölçme araçlarından hangisi en eski sınav türü olarak bilinmektedir?

Sözlü sınavlar

Hangisi ölçme araçlarından biri değildir?

Öz değerlendirme testleri

Hangisi doğru-yanlış testlerinin özelliklerinden biri değildir?

Kapsamlı ve derinlemesine değerlendirme sağlar

Hangisi ölçme araçlarından biri olarak kabul edilmez?

Öz değerlendirme testleri

Hangisi ölçme araçlarından biri değildir?

Öz değerlendirme testleri

Ölçme araçlarından biri olan 'portfolyo'nun eğitimde nasıl kullanıldığını açıklayınız.

Portfolyo, öğrencinin belirli bir süre boyunca yaptığı çalışmaların, projelerin, performanslarının ve diğer öğrenme ürünlerinin derlenip saklandığı bir araçtır. Öğrencinin gelişimini takip etmek, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Yazılı sınavların dezavantajları nelerdir?

Yazılı sınavlar, öğrencinin sadece belirli bir anda ve belirli bir süre içinde performansını göstermesine dayalı olduğu için öğrencinin gerçek öğrenme seviyesini tam olarak yansıtmayabilir. Ayrıca sadece belli türde bilgi ve becerileri ölçebilirken, öğrencinin yaratıcılığını, eleştirel düşünme becerisini ve diğer alanlardaki yeteneklerini ölçmekte yetersiz kalabilir.

Sözlü sınavların eğitimdeki rolü nedir?

Sözlü sınavlar, öğrencinin iletişim becerilerini, sunum yeteneğini, sözlü ifade yeteneğini değerlendirmek, öğrencinin konuya ne kadar hakim olduğunu belirlemek ve öğrencinin düşüncelerini ve fikirlerini açıkça ifade etmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Ölçme araçlarından 'performans değerlendirme'nin avantajları nelerdir?

Performans değerlendirme, öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabileceği durumları simüle etme imkanı sağlar ve öğrencinin uygulamalı becerilerini, yaratıcılığını ve problem çözme yeteneğini ölçme fırsatı sunar. Ayrıca öğrenciye geri bildirim sağlama ve öğretmenin öğrencinin gelişimini daha kapsamlı bir şekilde takip etme imkanı verir.

Ölçme araçlarından 'dereceli puanlama anahtarı (rubrik)' nasıl kullanılır?

Dereceli puanlama anahtarı (rubrik), öğrencinin performansını belirli kriterlere göre derecelendirmek için kullanılır. Öğrencinin belirli bir proje, performans veya çalışma üzerinde ne kadar başarılı olduğunu objektif bir şekilde değerlendirmek ve öğrenciye geri bildirim sağlamak amacıyla kullanılır.

Ölçme ve Değerlendirme konusunda uzaktan eğitim ders notlarına dayalı quiz. Eğitimde uzaktan öğretim tekniği kullanılarak hazırlanmış bu quiz, ölçme ve değerlendirme konularını kapsar.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser