Urban Hierarchy: Classification of Cities

CredibleBlueLaceAgate avatar
CredibleBlueLaceAgate
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Quin és el terme utilitzat per descriure una àrea del territori que està molt urbanitzada i es compon d'una sola unitat?

Regió urbana

Quin tipus de regió urbana es caracteritza per la presència d'una ciutat principal i altres de secundaries al voltant?

Àrea metropolitana

Quin és el nom de la franja d'intensa urbanització que s'estén des de la Comunitat Valenciana fins al nord-est d'Itàlia?

ARC MEDITERRANI

Quin és el nom del principal eix urbà del continent europeu?

BANANA

Quin tipus de regió urbana es forma per la unió de diverses àrees metropolitanes i conurbacions?

Megàpolis

Quina és la característica principal de les xarxes urbanes en el continent europeu?

Són xarxes reticulars i organitzades

Quines són les característiques de les metròpolis globals o nacionals?

Tenen una gran activitat política i cultural, i problemes de grandària

Com es classifiquen les ciutats segons les funcions que desempenyen?

Segons les seves funcions especialitzades

Quines ciutats són exemples de metròpolis regionals?

València, Sevilla, Màlaga, Saragossa...

Quina és la funció de les capitals comarcals?

Disposar d'equipament i infraestructures bàsiques que els permeten influir en les localitats del seu entorn comarcal

Quines són les característiques de les ciutats mitjanes o centres subregionals?

Són capitals de província i tenen gran dinamisme

Per què les funcions especialitzades fan que les ciutats siguin més importants?

Perquè augmenten la seva influència general

Learn about the classification of cities based on their functions and population, including global and national metropolises. Understand the influence of cities like Madrid and Barcelona on their countries and internationally.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser