quiz image

Hfst 4: Stedelike hiërargieë

RaptOganesson avatar
RaptOganesson
·
·
Download

Start Quiz

51 Questions

Wat is die maksimum afstand wat verbruikers bereid is om te reis om goedere of dienste aan te koop?

Kort afstand

Watter tipe goedere sluit in spesialiseerde produkte of dienste wat nie daagliks benodig word nie?

Hoe-orde goedere

Watter tipe stede bied essensiële dienste aan die omringende landelike gebiede?

Sentrale plekke

Wat verteenwoordig stedelike hierargieë?

Gestruktureerde rangorde van stedelike nedersettings gebaseer op kriteria soos bevolkingsgrootte en dienste wat aangebied word.

Hoe word stedelike hierargieë beïnvloed deur sentrale plek teorie?

Sentrale plekke dien die omliggende landelike bevolking.

Wat is 'n 'drempeleffek' in stedelike studies?

Minimum aantal mense wat nodig is om 'n diens te ondersteun.

Wat word bedoel met 'invloedsfeer' van 'n nedersetting?

Die area waaruit 'n nedersetting sy kliënte trek.

Wat bied die konsep van stedelike hiërargie insig in?

Verspreiding, funksie, en interverwantskap van stedelike nedersettings.

'n Stedelike hierargie is gebaseer op kriteria soos...

Bevolkingsgrootte, reeks dienste, en invloedsfeer.

'n Sentrale plek volgens teorie dien...

Die omliggende landelike bevolking met produkte en dienste.

'Invloedsfeer' van 'n groot stedelike sentrum is meer wydverspreid as 'n kleiner een as gevolg van...

'n Uitgebreide reeks dienste en goedere wat aangebied word.

'Drempeleffek' is essensieel in die bepaling van...

'tipe en teenwoordigheid van dienste binne 'n nedersetting.

'Stede bestaan in 'n hiërargiese orde' beteken dat...

'Elke stad het 'n spesifieke rol of funksie wat sy grootte en posisie beïnvloed.'

Wat is die verskil tussen lae-orde en hoë-orde produkte in terme van reikwydte?

Lae-orde produkte het 'n korter reikwydte as hoë-orde produkte.

Watter tipe goedere kan gesien word as 'n voorbeeld van hoë-orde produkte volgens die teks?

Luukse items

Wat is kenmerkend van lae-orde sentrums soos dorpies en dorpe volgens die teks?

Hulle bied basiese dienste aan om in die onmiddellike behoeftes van die plaaslike bevolking te voorsien.

Watter uitdaging(e) kan hoog-orde sentrums soos stede teëkom volgens die teks?

Al van bogenoemde

Waarom het hoë-orde goedere 'n groter bevolkingsdrempel nodig volgens die teks?

'n Groter bevolkingsdrempel is nodig omdat hierdie goedere gespesialiseerd is.

Wat word bedoel met 'stede bestaan in 'n hiërargiese orde'?

'n Stedelike hiërargie dui aan dat sommige stede meer belangrik of invloedryk is as ander.

Watter tipe stede word gekenmerk deur 'n dominante funksie of bedryf soos mynbou, onderwys, of toerisme?

'n Spesialiseerde stad

'Stedelike hierargieë' is belangrik vir wat volgens die teks?

Al van bogenoemde

'Drempeleffek' in stedelike studies verwys na wat?

'n Minimum bevolking vereiste vir 'n spesifieke diens om winsgewend te wees.

Wat is een van die strategiese metodes wat gebruik kan word om uitdagings in stedelike gebiede aan te spreek volgens die teks?

Die invoering van effektiewe grondgebruik beleid.

Wat verteenwoordig stedelike hierargieë?

Die gestruktureerde ordening van stedelike nedersettings van die kleinste tot die grootste

Wat is die 'drempeleffek' in stedelike studies?

Die minimum aantal mense wat vereis word om 'n diens of funksie te ondersteun

Wat is die kern van die sentrale plek teorie?

Die bediening van landelike bevolking deur stedelike sentra

Wat is 'n 'invloedsfeer' van 'n stedelike nedersetting?

Die mark of area waaruit 'n nedersetting sy kliënte lok

Hoe word die grootte en spasieëring van stedelike nedersettings beïnvloed deur hierargiese orde?

Dit bepaal waar stedelike nedersettings in 'n gegewe area gevind word

'Threshold Population' in stedelike studies verwys na:

Die minimale aantal mense wat nodig is om 'n diens of funksie te ondersteun

'Sphere of Influence' van 'n stedelike sentrum word beïnvloed deur:

'n Nedersetting se grootte en aangebode dienste

'Urban hierargieë' is noodsaaklik vir:

'n Betekenisvolle en ordelike begrip van hoe stedelike nedersettings funksioneer en met mekaar verbind is

'Sphere of Influence' van 'n groot stedelike sentrum is wydverspreid as gevolg van:

'n Uitgebreide reeks dienste en goedere wat beskikbaar is

'Threshold Population' is belangrik vir die:

'Teenwoordigheid en tipe dienste binne 'n nedersetting

Wat verteenwoordig 'n stedelike hiërargie?

Die gestruktureerde rangorde van stedelike nedersettings

Wat is die belangrikheid van 'n drempeleffek in stedelike studies?

Dit verseker die lewensvatbaarheid van 'n diens of funksie

Wat is die invloed van 'n stads grootte op sy invloedsfeer?

Dit maak die invloedsfeer wyer

Waarop is die konsep van stedelike hiërargie gebaseer?

'n Hiërargiese ordening van stedelike nedersettings

'n Sentrale plek volgens die teorie dien...

Die omringende landelike bevolking deur 'n verskeidenheid goedere en dienste te bied

'Sphere of Influence' van 'n stadsentrum word beïnvloed deur:

'n Stads grootte en die dienste wat dit bied

'Threshold Population' is belangrik vir die:

'n Minimum aantal mense wat nodig is om 'n diens of funksie te ondersteun

'Sphere of Influence' van 'n groot stadsentrum is wydverspreid as gevolg van:

'n Uitgebreide reeks dienste en goedere wat dit bied

'Urban hiërargieë' is noodsaaklik vir:

'n Begrip van hoe stedelike nedersettings georden is en verband hou met mekaar

'Threshold Population' in stedelike studies verwys na:

'n Minimum aantal mense wat nodig is om 'n diens of funksie lewensvatbaar te maak

Wat is die primêre faktor wat die reikwydte van lae-orde goedere en dienste bepaal?

Die frekwensie van benodiging

Wat is 'n kenmerkende eienskap van hoë-orde sentrums soos stede en metropolisse?

Hulle het 'n breër sfeer van invloed

Wat is die primêre impak van drempeleffekte op stedelike nedersettings?

Stimuleer stedelike groei

Wat is 'n tipiese kenmerk van handels- en vervoerstede volgens die teks?

Hulle ontwikkel by strategiese punte vir handel en vervoer

Watter tipe stede word gekenmerk deur 'n dominante funksie soos mynbou, onderwys, of toerisme?

'n Spesialiseerde stad

'n Kleiner invloedsfeer in 'n stedelike konteks kan geassosieer word met wat?

'n Beperkte reeks dienste

'n Stad met 'n uitgebreide reikwydte vir spesialiseerde produkte of dienste kan beskou word as 'n...

'n Hoë-orde sentrum

'n Sentrale plek wat basiese dienste aanbied aan omringende landelike gebiede is 'n voorbeeld van...

'n Lae-orde sentrum

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Understanding Urban Heat Island Effect
24 questions
Urban Greening Concept
40 questions

Urban Greening Concept

RefreshingTruth7024 avatar
RefreshingTruth7024
Urban Geography Concepts
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser