quiz image

Tayutay

LaudableDiscernment avatar
LaudableDiscernment
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Uri ng tayutay

Simili = paghahambing na ginagamitan ng mga salitang tulad ng, tulad wari, tila, kagaya ng, kawangis ng, parang o animo Metapora = tiyakan o tuwirang paghahambing. Hindi ginagamitan ng mga salitang tulad, wangis, wari at iba pa. Personipikasyon = pagsasalin ng talino, gawi at katangian ng tao sa bagay na walang talino. Pagmamalabis = lubhang pinalabis o pinagkulang ang tunay na kalagayan ng tao , bagay o pangyayari.o

Umulan ng biyaya mula sa kalangitan.

Pagmamalabis

Umaapaw ang mga prutas sa kagubatan.

Pagmamalabis

Sumasayaw ang mga bulaklak sa buhos ng ulan.

Personipikasyon

Naramdaman ng mga tao ang galit ng kalikasan.

Personipikasyon

Paraiso ang kagubatan sa mga hayop.

Metapora

Musika sa aking pandinig ang mga huni ng ibon

Metapora

Ang mga tining ng ibon ay wari musika sa kagubatan.

Simili

Ang lagaslas ng tubig sa talon ay tila musika sa aking pandinig.

Simili

Siya ay katulad ng kandilang unti-unting nauupos.

Simili

Ang mga tao ay gaya ng halamang nararapat diligin.

Simili

Ang ina ni Joshua ay bituing tanglaw niya sa landas ng buhay.

Metapora

Si Eugune ay isang ibong humanap ng kalayaan

Metapora

Lumuluha ang liham na natanggap ni Carlo.

Personipikasyon

Ang buwan ay nahiya at nagtago sa ulap.

Personipikasyon

Nabiyak ang kanyang dibdib sa tindi ng dalamhati.

Pagmamalabis

Nabutas ang bambam ng tainga ni Popot dahil sa ingay.

Pagmamalabis

Study Notes

Nature and Its Wonders

 • The rain pours down blessings from the sky, symbolizing abundance and fertility.
 • Fruits are overflowing in the forest, indicating a lush and vibrant environment.
 • Flowers dance in the rain, highlighting the beauty and joy of nature.

The Connection Between Humans and Nature

 • People feel the wrath of nature, implying a sense of respect and fear for the natural world.
 • The forest is a paradise for animals, emphasizing the importance of nature as a habitat.

Sounds of Nature

 • The songs of birds are like music to the ears, highlighting the beauty and harmony of nature.
 • The gentle flow of water in the stream is like music to the ears, emphasizing the soothing and calming effects of nature.

Human Emotions and Nature

 • A person is like a candle that slowly burns out, symbolizing the fragility and impermanence of human life.
 • People are like plants that need nurturing, highlighting the importance of care and attention in human relationships.
 • A mother's guidance is like a shining star in her child's life journey, emphasizing the importance of parental guidance.
 • Freedom is like a bird that has found its liberty, symbolizing the human desire for independence and autonomy.

Emotional Responses

 • A person's heart is heavy with sorrow, implying a deep sense of emotional pain.
 • The loud noise breaks the silence, highlighting the sudden and disturbing effect of a loud sound.
 • Tears fall like rain, symbolizing the overwhelming emotional response to a painful situation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser