Unexpected Encounter in the Office
20 Questions
35 Views
4.7 Stars

Unexpected Encounter in the Office

Created by
@BhikkhuVisuddhamma

Questions and Answers

Tại sao con gián đã quay trở lại để tìm kiếm thức ăn?

Vì con gián đói và cần thức ăn

Cái gì mới là ưu tiên hàng đầu của con gián?

Cơn đói

Điểm chung giữa Tim và con gián là gì?

<p>Sự dễ bị tổn thương, bệnh tật và cuối cùng là cái chết</p> Signup and view all the answers

Liệu trí tuệ có giới hạn chỉ đến con người?

<p>Không, các loài khác cũng có một dạng của sự khôn ngoan</p> Signup and view all the answers

Tại sao Tim đã bắt đầu tự hỏi về bản chất của trí tuệ?

<p>Vì Tim đã được hấp dẫn bởi quan điểm của con gián</p> Signup and view all the answers

Tại sao con gián đã được nuôi dưỡng?

<p>Vì Tim đã cung cấp một miếng nhỏ thức ăn cho con gián</p> Signup and view all the answers

Liệu đói có thể là một lực lượng mạnh mẽ?

<p>Có, đói có thể là một lực lượng mạnh mẽ</p> Signup and view all the answers

Tại sao Tim đã cảm thấy mình đang đặt dấu chấm hỏi Cho những niềm tin tiền định của mình?

<p>Vì Tim đã được hấp dẫn bởi quan điểm của con gián</p> Signup and view all the answers

Cái gì là điểm khác biệt giữa con người và côn trùng?

<p>Hình dạng và trí thông minh</p> Signup and view all the answers

Tim đã cảm thấy như thế nào sau cuộc trò chuyện với con gián?

<p>Tự hỏi về bản chất của trí tuệ</p> Signup and view all the answers

Ý nghĩa của cuộc trò chuyện giữa Tim và con gián là gì?

<p>Để thể hiện rằng đói là một lực lượng mạnh mẽ có thể vượt qua ranh giới loài</p> Signup and view all the answers

Tại sao con gián đã quay trở lại để tìm kiếm thức ăn?

<p>Vì con gián cần thức ăn để sống</p> Signup and view all the answers

Ý nghĩa của lời phát biểu 'mọi người sợ đao trưởng, mọi người sợ tử thần' là gì?

<p>Toàn bộ sinh vật đều sợ cái chết</p> Signup and view all the answers

Điều gì đã khiến Tim cảm thấy tôn trọng mới mẻ đối với con gián?

<p>Con gián đã thể hiện trí tuệ của mình</p> Signup and view all the answers

Ý nghĩa của câu hỏi 'cái gì khác nhau?' là gì?

<p>Tim đang tự hỏi về điểm khác biệt giữa con người và côn trùng</p> Signup and view all the answers

Tại sao Tim đã cung cấp một miếng nhỏ thức ăn cho con gián?

<p>Vì Tim muốn công nhận sự chiến đấu chung của tồn tại</p> Signup and view all the answers

Ý nghĩa của câu 'anh cũng phải chết, tôi cũng phải chết' là gì?

<p>Con gián đang nói rằng con người và côn trùng đều có thể chết</p> Signup and view all the answers

Ý nghĩa của cuộc trò chuyện giữa Tim và con gián là gì trong cuộc sống?

<p>Để thể hiện rằng đói là một lực lượng mạnh mẽ có thể vượt qua ranh giới loài</p> Signup and view all the answers

Điều gì đã thay đổi cách suy nghĩ của Tim sau cuộc trò chuyện với con gián?

<p>Tim đã tự hỏi về bản chất của trí tuệ</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser