Understanding BIM Technology

WellRunLagrange avatar
WellRunLagrange
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Що означає абревіатура BIM?

Будівельно-інформаційне моделювання

Хто вперше запропонував концепцію інформаційного моделювання будівлі?

Чак Істман, професор Технологічного інституту Джорджії

Яким терміном частіше користувалися в Європі для опису концепції інформаційного моделювання будівлі?

Product Information Model

В якому десятилітті концепція інформаційного моделювання будівлі почала активно розвиватися?

1980-ті роки

Який термін найчастіше вживався в США для позначення концепції інформаційного моделювання будівлі?

Building Product Model

Яке ключове поняття лежить в основі концепції інформаційного моделювання будівлі?

Параметризація

Якою була першочергова орієнтація уваги дослідників при створенні терміну «Building Information Model»?

На об'єкт проектування

Який термін використовувався в Німеччині та Нідерландах для позначення концепції інформаційного моделювання будівель?

Bauinformatik та Gebouwmodel

Коли вперше з'явився термін «Building Information Model» у його нинішньому значенні?

1992 рік

Хто вперше сформулював основні принципи інформаційного підходу в проектуванні будівель?

Роберт Ейш (Robert Aish)

Який проект став першим випадком використання технології BIM у світовій проектно-будівельній практиці?

Термінал 3 аеропорту Хітроу в Лондоні

Коли концепцію Building Information Model перейняли розробники програмного забезпечення?

Приблизно з 2002 року

Які компанії були серед перших, що взяли на озброєння концепцію BIM?

Autodesk, Bentley Systems та Graphisoft

Що означає абревіатура BIM?

Building Information Modeling

Для чого може використовуватися BIM?

Для позначення як самої інформаційної моделі будівлі, так і для процесу інформаційного моделювання

Яка компанія є автором широко розповсюдженої програми ARCHICAD для BIM-проектування?

Graphisoft

Explore the concept of Building Information Modeling (BIM) and its role in modern architectural and construction design. Learn about how BIM creates a comprehensive computer model of a new building, incorporating all relevant information for the future project.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser