Transformer Types and Components Quiz

UnparalleledStanza avatar
UnparalleledStanza
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

रान्िफॉमार ऑइलची नािी. पातळी घिरते ज्यामळ ु े बाफल प्लेटची िालचाल िोते, हा कोणत्यावर अवलंबित नाही?

रिवायरलेशन संकेत

हिस्टेरेसिस लॉस हा खालीलपैकी कोणत्यावर अवलंबित नाही?

आपटीचे तापमान

खालीलपैकी कोणत्या रान्िफॉमारला फे रोरे िोनटं रान्िफॉमार रे ग्यल ु ेटर म्िणतात?

प्रतिस्थापन संकेत

कोणत्या विधानानुसार बकोल्झ रिले कार्य करत नाही?

डीसी सप्लायवरील रान्झिफॉर्मर

बुचहोल्झ रिले कधी कार्य करत नाही?

गॅस बुबल्स दोषांमुळे रान्झिफॉर्मरमध्ये तयार होतात

कोणता संरक्षण रिले दोषांमुळे रान्झिफॉर्मरमध्ये गॅस बुबल्स दोन्ही क्रमपत्रकांतील संकेत करतो?

बुचहोल्झ रिले

  1. कोणत्या रान्िफॉमारची स्थिर व्िोल्टेज असते?

हस्र्र विद्युत रान्िफॉमर

  1. कोणते उपकरण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या सिद्धांतावर काम करते?

रान्िफॉमार

  1. महान प्रमाणात साम घालणे हे कोणत्या प्रकारच्या रान्िफॉमारसाठी केले जाते?

हवतरण रान्िफॉमर

स्पायरल कोर रान्िफॉमार म्हणजे काय?

ट्रान्सफॉर्मर

  1. कोणती स्थैतिक प्रेरित VVB (स्थैतिकप्रेरित EMF) हे एक उदाहरण आहे.

ऑटो रान्िफॉमर

तेल बड ु हवलेम्हणजे काय?

स्पायरल कोर रान्िफॉमार

स्पायरल सेल्फकूल्ड रान्िफॉमार म्हणजे काय?

स्पायरल कोर रान्िफॉमार

संधीकोंकती हे कोणते प्रकारचे वायंगिंस आहे?

क्रॉस-ओव्हर

'त्रान्सफॉर्मर' म्हणजे काय?

कोंकला

'सपनं कोंकलं' म्हणे कोंकला, 'सपनं कोंकला'म्हंनंतर मोहि, 'सपनं मोहि' म्हंने कोनतेच प्रकार आहे ??

'सपनं मोहि'

Test your knowledge of transformer types and components with this quiz. Identify different transformer types, winding configurations, and related concepts.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser