Hfst 3: Lugfoto's en Ortofotokaarte
79 Questions
0 Views
3.5 Stars

Hfst 3: Lugfoto's en Ortofotokaarte

Created by
@RaptOganesson

Questions and Answers

Wat kan ru teksture op 'n ortofoto kaart aandui?

Woudagtige streke

Wat is die doel van skaduwees in die interpretasie van 'n ortofoto kaart?

Om die hoogte en diepte van voorwerpe te bepaal

Wat is 'n kenmerk van ortofoto kaarte wat hulle onderskei van vertikale lugfoto's?

Korrigeer vir vervormings

'n Goede praktyk vir die gebruik van ortofoto kaarte is om dit te vergelyk met watter ander tipe kaarte?

<p>Topografiese kaarte</p> Signup and view all the answers

Watter tipe klimaatimpak kan afgelei word uit lugfoto's en ortofoto's?

<p>Omgewingstoestande</p> Signup and view all the answers

Wat kan afgelei word uit die bestudering van dreineringpatrone en rivierstudies met behulp van lugaanfoto's?

<p>'n Begrip van geologiese prosesse</p> Signup and view all the answers

'n Ortofoto-kaart kan help om watter soort landvorme te identifiseer?

<p>'n Vulkaan</p> Signup and view all the answers

'n Praktiese riglyn vir die gebruik van ortofoto kaarte sluit in die identifisering van wat?

<p>'n Verskeidenheid aan aktiwiteite en kenmerke</p> Signup and view all the answers

'n Gebruiker wil praktiese oefeninge doen met ortofoto kaarte. Watter vaardighede kan verbeter word deur ortofoto kaarte met topografiese kaarte te belyn?

<p>'n Verbeterde ruimtelike bewustheid</p> Signup and view all the answers

'n Onderhoudsbesigheidsoonderneming wil aktiwiteite soos houtkap, mynbou, of konstruksie identifiseer. Waarop moet hulle spesifiek let?

<p>'n Verandering in grondbedekking en strukture</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre doel van oblike lugfoto's?

<p>Om 'n driedimensionele perspektief te bied</p> Signup and view all the answers

Watter elemente word gebruik om kenmerke op lugfoto's te identifiseer?

<p>Grootte, vorm, toon, tekstuur, en skaduwee</p> Signup and view all the answers

Watter tipe lugfoto lyk soos 'n aardskaart sonder skaaluniformiteit?

<p>Vertikale lugfoto</p> Signup and view all the answers

Wat is die hoofdoel van vertikale lugfoto's?

<p>Gedetailleerde ontleding, kartering, en stadsbeplanning</p> Signup and view all the answers

Watter element op lugfoto's help om verskillende landvorms te onderskei?

<p>'n Skaduwee</p> Signup and view all the answers

Wat is die grootste voordeel van oblike lugfoto's?

<p>'n Driedimensionele perspektief</p> Signup and view all the answers

'n Oblike lugfoto word geneem onder 'n hoek en bied 'n perspektief soortgelyk aan wat?

<p>'n Mens se gesigspunt vanuit 'n vliegtuigvenster</p> Signup and view all the answers

'n Vertikale lugfoto is nuttig vir watter doel?

<p>'N Landkaart met skaaluniformiteit wees</p> Signup and view all the answers

'n Oblike lugfoto bied inligting oor wat?

<p>'N Driedimensionele perspektief</p> Signup and view all the answers

'N Vertikale lugfoto word geneem vanwaar?

<p>'N Loodreg oor die onderwerp</p> Signup and view all the answers

Wat is die belangrikste verskil tussen oblike en vertikale lugfoto's?

<p>Die hoek van waaruit hulle geneem is</p> Signup and view all the answers

Wat is die doel van oblike lugfoto's?

<p>Om topografie, vegetation, en stedelike ontwikkeling te verstaan</p> Signup and view all the answers

Hoe kan kenmerke op lugfoto's geïdentifiseer word volgens die teks?

<p>Deur vorm en ligging</p> Signup and view all the answers

Watter tipe perspektief bied oblike lugfoto's?

<p>Driedimensioneel</p> Signup and view all the answers

Wat is die funksie van vertikale lugfoto's volgens die teks?

<p>'n Gedetailleerde analise en kaartmakery voorsien</p> Signup and view all the answers

Watter elemente word gebruik om grootteverskille in landvorme op lugfoto's te identifiseer?

<p>Vorm en ligging</p> Signup and view all the answers

Wat onderskei vertikale lugfoto's van ortofoto-kaarte volgens die teks?

<p>'n Gebrek aan skaaluniformiteit</p> Signup and view all the answers

'n Ortofoto-kaart is nuttig vir watter doel volgens die teks?

<p>'n Gedetailleerde analise en kaartmakery voorsien</p> Signup and view all the answers

'n Onderneming wil aktiwiteite soos houtkap, mynbou, of konstruksie identifiseer deur die gebruik van lugfoto's. Waarop sou hulle spesifiek moet let?

<p>'n Begrip van grootte, vorm, en ligging van strukture</p> Signup and view all the answers

'n Groot voordeel van oblike lugfoto's is hul vermoë om ____________.

<p>'n Hoogteperspektief te bied</p> Signup and view all the answers

Wat kan gladde teksture op 'n ortofoto kaart aandui?

<p>Waterliggame</p> Signup and view all the answers

Wat is die hoofdoel van skaduwees in die interpretasie van 'n ortofoto kaart?

<p>Om die hoogte en diepte van voorwerpe te bepaal</p> Signup and view all the answers

Watter tipe inligting bied topografiese kaarte wat gewoonlik nie op ortofoto-kaarte voorkom nie?

<p>Ewenaarslyne</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike toepassing van lugfoto's in geografiese studies?

<p>Beoordeling van klimaatinvloede op landskap</p> Signup and view all the answers

Wat kan bestudeer word deur die analisering van dreineringpatrone en rivierstudies met behulp van lugaanfoto's?

<p>Dreineringspatrone en tributêre van riviere</p> Signup and view all the answers

'n Student wil leer om landvorms soos valleie, plateaus, en riviersisteme te identifiseer. Watter hulpmiddel moet hy gebruik?

<p>Ortofoto-kaarte</p> Signup and view all the answers

'n Onderhoudsbesigheidsoonderneming wil aktiwiteite soos houtkap, mynbou, of konstruksie identifiseer. Waarop moet hulle spesifiek let?

<p>'n Verandering in grondbedekking en die teenwoordigheid van spesifieke strukture</p> Signup and view all the answers

'n Student wil sy vaardighede in kaartlees verbeter. Watter praktyk kan hom help om ruimtelike bewustheid te versterk?

<p>'n Ortofoto-kaart met 'n topografiese kaart belyn</p> Signup and view all the answers

'n Onderwyser wil leerders help om geologiese prosesse beter te verstaan. Watter elemente kan bestudeer word deur hellinganalise?

<p>'n Ortofoto se helling, aspek, en vorm</p> Signup and view all the answers

'n Student wil oefening doen in berekening van area met behulp van ortofoto-kaarte. Watter vaardighede sal hierdie oefening verbeter?

<p>'n Vaardigheid om skaalberekeninge te maak</p> Signup and view all the answers

Wat is die hoofdoel van oblike lugfoto's?

<p>Om topografiese inligting te verskaf</p> Signup and view all the answers

Watter inligting word deur tekstuur op 'n ortofoto kaart aangedui?

<p>Vegetasie patrone</p> Signup and view all the answers

Wat is die primêre doel van vertikale lugfoto's?

<p>Gedetailleerde analise en stadsbeplanning</p> Signup and view all the answers

Watter tipe inligting bied topografiese kaarte wat gewoonlik nie op ortofoto-kaarte voorkom nie?

<p>'n Skala-eenheid</p> Signup and view all the answers

'n Student wil leer om landvorms soos valleie, plateaus, en riviersisteme te identifiseer. Watter hulpmiddel moet hy gebruik?

<p>'n Topografiese kaart</p> Signup and view all the answers

'n Onderneming wil aktiwiteite soos houtkap, mynbou, of konstruksie identifiseer deur die gebruik van lugfoto's. Waarop sou hulle spesifiek moet let?

<p>Ligte en skaduwees</p> Signup and view all the answers

'n Vertikale lugfoto word geneem vanwaar?

<p>'n Reguit spoeging</p> Signup and view all the answers

'n Student wil sy vaardighede in kaartlees verbeter. Watter praktyk kan hom help om ruimtelike bewustheid te versterk?

<p>'n Topografiese kaart lees</p> Signup and view all the answers

'n Groot voordeel van oblike lugfoto's is hul vermoë om ____________.

<p>'n Drie-dimensionele perspektief te verskaf</p> Signup and view all the answers

'N Vertikale lugfoto is nuttig vir watter doel?

<p>'N Gedetailleerde analise, kartering, en stadsbeplanning</p> Signup and view all the answers

Hoe kan die interpretasie van skaduwees op ortofoto-kaarte bydra tot die analise van 'n gebied?

<p>Dit help met die identifisering van verskillende landvorme.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike rol van ortofoto-kaarte in die bestudering van geomorfologie?

<p>Die identifisering van strukturele landvorms soos voue en foutlyne.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n sleutelfunksie van lugfoto's en ortofoto-kaarte in die studie van klimaat en weersomstandighede?

<p>Om erosiepatrone, plantverspreiding, en waterbeskikbaarheid te bepaal.</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n nuttige toepassing van ortofoto-kaarte in die bestudering van dreineringstelsels?

<p>Om dreineringspatrone en rivierstelsels te ondersoek en die onderliggende rotsstruktuur te begryp.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan ortofoto-kaarte help met die identifisering van stedelike gebiede?

<p>Deur die gebruik van unieke kenmerke soos kleur, vorm, en tekstuur.</p> Signup and view all the answers

Watter element op lugfoto's is nuttig vir die bepaling van die reliëf en topografie van 'n area?

<p>'n Skaduwees</p> Signup and view all the answers

'n Student wil oefening doen in die berekening van area met behulp van ortofoto-kaarte. Watter vaardigheid sal hierdie oefening versterk?

<p>'n Begrip van skaal</p> Signup and view all the answers

'n Praktiese riglyn vir die gebruik van ortofoto-kaarte sluit in die identifisering van watter kenmerke?

<p>'n Identifikasie van unieke eienskappe soos kleur, vorm, en tekstuur</p> Signup and view all the answers

'n Gebruiker wil praktiese oefeninge doen met ortofoto-kaarte. Watter vaardighede kan verbeter word deur ortofoto-kaarte met topografiese kaarte te belyn?

<p>'n Begrip van skaal en orientasie</p> Signup and view all the answers

Wat kan ru tekstuur op 'n ortofoto kaart aandui?

<p>Bosryke areas</p> Signup and view all the answers

Watter aspek van 'n ortofoto kaart is belangrik vir die interpretasie van reliëf en topografie?

<p>Skaduwees</p> Signup and view all the answers

Watter tipe patrone kan bestudeer word deur dreineringstelsels en riviere te analiseer met behulp van lugfoto's?

<p>Erosiepatrone</p> Signup and view all the answers

'n Persoon wil die struktuur van landvorms soos voue, foute, en vulkaniese keëls identifiseer. Watter element moet geanaliseer word?

<p>Skaduwees</p> Signup and view all the answers

'n Student wil sy vaardighede in kaartlees verbeter. Watter praktyk kan hom help om ruimtelike bewustheid te versterk?

<p>'n Vergelyking tussen lugfoto's en topografiese kaarte</p> Signup and view all the answers

Wat word opgehelder deur die bestudering van landvorms soos valleie, plateaus, en riviersisteme?

<p>Geologiese prosesse</p> Signup and view all the answers

'n Onderneming wil aktiwiteite soos houtkap, mynbou, of konstruksie identifiseer deur die gebruik van lugfoto's. Watter eienskap van die landskap sal hulle waarskynlik evalueer?

<p>'n Gladdetekstuurarea</p> Signup and view all the answers

'n Student wil leer om dreineringpatrone soos dendrities, trellis, en radiale patrone te identifiseer. Watter brongegevens kan hy gebruik?

<p>'n Topografiese kaart en lugfoto's</p> Signup and view all the answers

'n Student wil leer hoe om klimaatimpakte op 'n terrein te identifiseer. Watter hulpmiddel kan hy raadpleeg?

<p>'n Lugfoto of ortofoto</p> Signup and view all the answers

Waarom is dit belangrik om ortofoto-kaarte met topografiese kaarte te vergelyk?

<p>Vir die orientering van noorde.</p> Signup and view all the answers

Wat is die grootste voordeel van vertikale lugfoto's volgens die teks?

<p>Hulle is nuttig vir topografiese studies.</p> Signup and view all the answers

Watter elemente word gebruik om landvorme te identifiseer op lugfoto's volgens die teks?

<p>Grootte en vorm</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n kenmerk van oblike lugfoto's wat dit onderskei van vertikale lugfoto's?

<p>Hulle bied 'n driedimensionele perspektief.</p> Signup and view all the answers

Wat kan geïdentifiseer word deur die elemente grootte, vorm, toon, tekstuur, en skaduwees op lugfoto's?

<p>Landvorme en strukture</p> Signup and view all the answers

Wat is 'n belangrike funksie van ortofoto-kaarte in die konteks van geografiese studies?

<p>'n Gedetailleerde beskrywing van topografie verskaf</p> Signup and view all the answers

'n Lugaanfoto wat direk van bo geneem word, is mees soortgelyk aan wat?

<p>'n Kaart met skaaluniformiteit</p> Signup and view all the answers

'n Oblike lugfoto bied inligting oor wat?

<p>'n Driedimensionele perspektief</p> Signup and view all the answers

'n Nuttige toepassing van ortofoto-kaarte in die identifisering van landvorme sluit in wat?

<p>'n Gedetailleerde topografiese kaart</p> Signup and view all the answers

'n Goede praktyk vir die gebruik van ortofoto-kaarte sluit in die vergelyking daarvan met watter tipe kaarte?

<p>'n Topografiese kaart</p> Signup and view all the answers

'N Lugaanfoto wat geneem word vanuit 'n hoek word genoem '_____'?

<p>'n Oblike lugaanfoto</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser