The Philosophy of Freedom

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Vrijheid wordt in de tekst beschreven als het hoogste doel. Is dit waar of onwaar?

False

Jan bevindt zich op het strand en besluit te gaan zwemmen. Pieter wil niet dat Jan gaat zwemmen. Ontstaat er een discussie tussen Jan en Pieter? Ja of nee?

False

Vrijheid wordt beschreven als afwezigheid van innerlijke ervaren dwang. Is dit waar of onwaar?

False

Pieter probeert Jan tegen te houden om te zwemmen. Heeft Pieter rechtvaardiging nodig voor zijn handelen? Ja of nee?

False

Vrijheid als bevrijding betekent dat anderen geen dwang over je uitoefenen. Is dit waar of onwaar?

False

Vrijheid wordt gezien als de afwezigheid van dwang door andere mensen. Is dit waar of onwaar?

False

Wanneer mensen zich bevrijd voelen maar de competenties missen om te profiteren van de veroverde vrijheid, wordt dit ook wel __ genoemd.

False

Nudging is een schending van zelfbepaling en wordt gebruikt als een __ om mensen op positieve wijze te stimuleren om zich op door de overheid gewenste wijze te gedragen.

False

Zelfbeschikking verwijst naar vrijheid die streeft naar het gevoel van vrijheid, in functie van eigen geluk en belangen. Dit wordt bepaald door elementaire competenties als voorwaarde voor vrije keuze, waaronder __, __ en __.

False

Welke vaardigheden worden genoemd als elementaire 'bagage' die nodig is voor het realiseren van keuze?

False

Zelfbeschikking spreekt zich niet uit over de kwaliteit van de beslissing. (True/False)?

True

Volgens de tekst geeft supermarktvrijheid mensen de vrijheid om eindeloos te streven naar korte gelukken. (True/False)?

True

Zelfrealisatie wordt ook wel __ of __ vrijheid genoemd.

False

Volgens de tekst moeten onvrije mensen dwang als een legitiem middel zien met zelfbepaling als tegenreactie. (True/False)?

True

Zelfrealisatie schuift welzijnsideaal naar voren en moedigt aan om talenten om te zetten naar realisaties. (True/False)?

True

Kritiek op zelfrealisatie is dat onvrije mensen juist dwang als een legitiem middel zullen zien. (True/False)?

True

Study Notes

Vrijheid als Hoogste Doel

 • Vrijheid wordt in de tekst beschreven als het hoogste doel.

Definitie van Vrijheid

 • Vrijheid wordt beschreven als afwezigheid van innerlijke ervaren dwang.
 • Vrijheid als bevrijding betekent dat anderen geen dwang over je uitoefenen.
 • Vrijheid wordt gezien als de afwezigheid van dwang door andere mensen.

Discussie tussen Jan en Pieter

 • Pieter wil niet dat Jan gaat zwemmen, maar Jan besluit toch te gaan zwemmen.
 • Pieter probeert Jan tegen te houden om te zwemmen, maar heeft rechtvaardiging nodig voor zijn handelen.

Zelfbepaling en Nudging

 • Nudging is een schending van zelfbepaling en wordt gebruikt om mensen op positieve wijze te stimuleren om zich op door de overheid gewenste wijze te gedragen.

Zelfbeschikking

 • Zelfbeschikking verwijst naar vrijheid die streeft naar het gevoel van vrijheid, in functie van eigen geluk en belangen.
 • Zelfbeschikking wordt bepaald door elementaire competenties als voorwaarde voor vrije keuze, waaronder vertrouwen in eigen oordeel, zelfcontrole en zelfkennis.
 • Zelfbeschikking spreekt zich niet uit over de kwaliteit van de beslissing.

Supermarktvrijheid en Zelfrealisatie

 • Volgens de tekst geeft supermarktvrijheid mensen de vrijheid om eindeloos te streven naar korte gelukken.
 • Zelfrealisatie wordt ook wel autonomie of positieve vrijheid genoemd.
 • Zelfrealisatie schuift welzijnsideaal naar voren en moedigt aan om talenten om te zetten naar realisaties.

Kritiek op Zelfrealisatie

 • Kritiek op zelfrealisatie is dat onvrije mensen juist dwang als een legitiem middel zullen zien.

This quiz explores the concept of freedom, its historical significance, and the subjective nature of feeling free. It also discusses the assumptions of freedom through the lens of Joel Feinberg's argument.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser