Test je kennis over infectieziekten!

WellBredTrust avatar
WellBredTrust
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is de definitie van een infectieziekte?

Een negatieve verandering in de gezondheid veroorzaakt door een micro-organisme

Wat is een pathogeen?

Een organisme dat ziekte kan veroorzaken

Wat is het verschil tussen virussen en bacteriën?

Virussen zijn afhankelijk van een gastheercel voor replicatie en bacteriën kunnen zelfstandig repliceren

Wat is een parasiet?

Een eencellig of meercellig organisme dat zelfstandig kan repliceren

Welk micro-organisme kan malaria veroorzaken?

Protozoa

Wat is de definitie van een ziekte?

Een negatieve verandering in de gezondheid veroorzaakt door een micro-organisme

Wat is de replicatiecyclus van virussen afhankelijk van?

De gastheercel

Welk type micro-organisme kan zelfstandig repliceren?

Bacteriën

Wat is een pathogeen?

Een organisme dat ziekte kan veroorzaken

Welk micro-organisme kan malaria veroorzaken?

Protozoa

Study Notes

Infectieziekten

  • Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een pathogeen, zoals een virus, bacterie of parasiet.
  • Pathogenen zijn micro-organismen die een ziekte kunnen veroorzaken.

Verschil tussen virussen en bacteriën

  • Virussen zijn afhankelijk van een gastheercel om zich te replceren.
  • Bacteriën kunnen zelfstandig repliceren en groeien.

Parasieten

  • Een parasiet is een micro-organisme dat leeft op of in een andere organisme, de gastheer, en gebruikt zijn hulpstoffen om te overleven en zich te vermenigvuldigen.

Malaria

  • Malaria kan worden veroorzaakt door het protozoaire parasiet Plasmodium.

Ziekte

  • Een ziekte is een aandoening die een verstoring veroorzaakt in de normale functie van het lichaam.

Replicatiecyclus van virussen

  • De replicatiecyclus van virussen is afhankelijk van de gastheercel.

Test je kennis over de basisprincipes van infectieziekten met deze quiz. Leer meer over de definitie van infectie, parasitisme en ziekte, en ontdek hoe deze biologische factoren onze gezondheid beïnvloeden.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Understanding Infectious Diseases
5 questions
Infectious Diseases Overview
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser