Tekstong Naratibo: Mga Paraan ng Pagpapahayag

WisePond avatar
WisePond
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Ano ang pangunahing katangian ng tekstong naratibo?

Nagsasalaysay ng mga pangyayari sa kaayusang kronolohikal

Anong elemento ng tekstong naratibo ang nagpapakita ng mga tiyak na pangyayari?

Mga Pangyayari

Ano ang katangian ng pamagat sa tekstong naratibo?

Maikli at hindi nagbu-bunyag ng wakas

Ano ang ginagawa ng tekstong naratibo sa mga pangyayari?

Nag-uugnay-ugnay ang mga pangyayari

Anong elemento ng tekstong naratibo ang nagpapakita ng mga kilos at galaw sa mga tiyak na panahon?

Mga Pangyayari

Ano ang pangunahing layunin ng tekstong naratibo?

Nag-uugnay-ugnay ang mga pangyayari

Anong uri ng pagpapahayag kung saan ang tauhan ay direktang nagsasalita o nagsasabi ng kanyang diyalogo?

Direkta o Tuwirang Pagpapahayag

Anong elemento ng teksto ng naratibo ang tumutukoy sa sentral na ideya o mensahe sa akda?

Paksa o Tema

Anong elemento ng teksto ng naratibo ang tumutukoy sa mga transisyon na mga salita?

Tagpuan

Anong uri ng paningin kung ang may-akda ang nagsasalaysay ng kuwento?

Ikatlo

Anong elemento ng teksto ng naratibo ang tumutukoy sa mga tauhan ng kuwento?

Tauhan

Anong uri ng pagpapahayag kung ang tagapagsalaysay ang naglalahad ng sinasabi, iniisip, o nararamdaman ng tauhan?

Di-direkta o Di tuwirang Pagpapahayag

Anong uri ng pananaw ang ginagamit kapag ang tagapagsalaysay ay isang karakter sa kwento at gumagamit ng panghalip na 'ako'?

Unang Panauhan

Anong pangyayari sa Ikatlong Panauhan kung saan ang tagapagsalaysay ay hindi kabilang sa mga tauhan?

Ang tagapagsalaysay ay tagapag-obserba lang at nasa labas siya ng mga pangyayari.

Anong uri ng pananaw ang ginagamit kapag ang tagapagsalaysay ay nakakakita ng mga iniisip at galaw ng lahat ng mga tauhan?

Maladiyos na Panauhan

Anong panghalip ang ginagamit sa Ikalawang Panauhan?

Ka o Ikaw

Anong uri ng pananaw ang ginagamit kapag ang tagapagsalaysay ay hindi nakakakita ng mga iniisip at galaw ng mga tauhan?

Tagapag-obserbang Panauhan

Anong uri ng pananaw ang ginagamit kapag ang tagapagsalaysay ay hindi lang iisa?

Kombinasyong Pananaw o Paningin

Study Notes

Tekstong Naratibo

 • Ang Tekstong Naratibo ay isang uri ng teksto na nagsasalaysay ng mga pangyayari.
 • Ang mga pangyayari ay inilalahad nang magkakasunod o sa kaayusang kronolohikal.

Katangian ng Tekstong Naratibo

 • Magandang Pamagat: Gumigising ng kawilihan at pananabik, maikli at hindi nagbu-bunyag ng wakas.
 • Mahalagang Paksa: Dapat magkaroon ng kahalagahan at mag-iwan ng kakintalan at may lalim ang paksang sinasalaysay.
 • Kawili-wiling Simula: Dapat ay simulan agad sa kilos o galaw at iwasan ang maligoy na pasimula.
 • Maayos na Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari: May magandang pagkakatagni-tagni at maayos na kabuuan ang salaysay, nakapaloob ito sa isang balangkas.

Mga Katangian ng Tekstong Naratibo

 • Mga Paraan ng Pagpapahayag ng Diyalogo, Saloobin, o Damdamin sa Tekstong Naratibo:
  • Direkta o Tuwirang Pagpapahayag
  • Di-direkta o Di tuwirang Pagpapahayag

Mga Elemento ng Tekstong Naratibo

 • Paksa o Tema: Sentral na ideya o mensahe sa akda.
 • Tagpuan: Pinangyarihan at panahon ng kuwento.
 • Tauhan: Nagpapakilos sa kuwento upang maging buo ang mga pangyayaring inilahad.
 • Paningin: Tumutukoy kung sino ang nagsasalaysay ng kuwento.

Mga Pananaw o Point of View

 • Unang Panauhan: Sa pananaw na ito, isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng magbagay na kanyang nararanasan, naalala, o naririnig kaya gumagamit ng panghalip na “ako”.
 • Ikalawang Panauhan: Dito mistulang kinakausap ng manunulat ang tauhang pinagagalaw niya sa kwento kaya’t gumagamit siya ng mga panghalip na “ka” o “ikaw”.
 • Ikatlong Panauhan: Ang mga pangyayari sa pananaw na ito ay isinasalaysay ng isang taong walang relasyon sa tauhan kaya ang panghalip na ginagamit niya sa pagsasalaysay ay siya.

Test your understanding of direktang pagpapahayag and di-direkta ng pagpapahayag in narrative texts. Learn about the elements of narrative text, including paksa or tema.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser