TCK Kast-Öngörü İlişkisi Quiz

AvidShofar avatar
AvidShofar
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Kastın Türleri nedir?

Doğrudan Kast ve Olası Kast

Olası kastın ceza yaptırımı nasıl belirlenir?

Olası kast ile işlenen suça karşılık olarak verilecek ceza, doğrudan kast için ilgili suça verilecek olan cezadan indirilerek verilir.

Hangi durumlar olası kastın tipik örneklerindendir?

Kırmızı ışığı gören bir sürücünün, karşıdan karşıya geçmekte olan yayaları da fark etmesine rağmen, 'çarparsam çarpayım' diyerek hareket etmesi ve öngördüğü (yayalara çarpma olasılığı) neticenin gerçekleşmesi, olası kastla işlenen suçların en tipik örneğidir.

Olası kastın diğer bir yaygın örneği nedir?

Kalabalık ortamlarda fail tarafından bir veya birkaç kişiye yönelik ateş edilmesi

Olası kast, doğrudan kasttan nasıl ayrılır?

Olası kast, failin hareketi hem kasttan hem de bilinçli taksirden çok net bir şekilde ayrılmaktadır.

Taksir nedir?

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir

Olası kast nedir?

Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır

Bilinçli taksir nedir?

Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır

Doğrudan kast nasıl tanımlanmıştır?

Doğrudan kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir

Olası kastın etkisi nedir?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur, diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir

Bu quiz, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan olası kast, bilinçsiz taksir ve bilinçli taksir kavramlarıyla ilgili maddeleri içermektedir. Kanuni tanım unsurlarının gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen fiilin işlenmesi durumunda ne tür cezaların öngörüldüğünü test edin.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser