Tarlalarda Zararlı Canlılar Quiz

ExpansiveHolly avatar
ExpansiveHolly
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Zararlı hangi mevsimde ekin yapraklarını toprak içine çekerek yerler?

Sonbahar

Zararlı hangi tahıllarda zarara neden olur?

Arpa

Zararlı kaç mm genişliğindedir?

5-8 mm

Zararlı hangi sıcaklık altında toprak içinde harekete geçer?

10 °C

Zararlının konukçuları arasında hangisi yer almaz?

Pamuk

'Tohum ilaçlaması' hangi yöntem ile en etkin şekilde uygulanır?

Tohum ilaçlaması

'Larvalar nereye pupa olurlar?' sorusu hangi bilgiye karşılık gelir?

'Mayıs ayından itibaren'

'Ekin yapraklarını toprak içine çekerek yerler' cümlesi hangi mevsimi ifade eder?

Sonbahar

Bu quizde tarım tarlasında zararlı olan, 12-22 mm boyunda, parlak siyah renkli böcek türü hakkında bilgi verilmektedir. Bu zararlılar sonbaharda ekin yapraklarını toprak içine çekerek yerler ve ilkbaharda yaprak ve sürgünleri yiyerek tarlaya zarar verirler. Ayrıca m²'de 3-4 larva olduğunda tarlalarda görülen hasarları da incelemektedir.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser