Tagalog Short Story Comprehension: Felly and Her Family

UnconditionalCosmos avatar
UnconditionalCosmos
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

11 Questions

Tinawag ni Letty ang kanyang ate na si Felly upang ibilin ang ina dahil pupunta sila sa Baguio.

False

Nagpayag agad si Felly na tirhan ng ama sa kanilang bahay.

False

Nadatnan ni Felly na umuusok na ang unan dahil nalimutan ng ama na alisin ang sigarilyo habang nagtutulog.

True

Pinag-usapan ng magkapatid na alagaan pa rin ang kanilang ama sa kanilang bahay.

False

Sumang-ayon si Gi sa desisyon ng dalawang magkapatid na ipaalaga ang kanilang ama sa bahay-ampunan.

False

Nagkasundo ang magkapatid na palitan na sila mag-alaga sa ama pagkatapos ng kanilang pag-uusap.

True

Pagkatapos nilang ______ ay napagtanto ng dalawang magkapatid na mali nga ang kanilang gagawin sa kanilang ama.

mag-usap-usap

Ito ang naging dahilan ng panunumbalik ng pagmamahal ng magkapatid kay ______ Gusting.

Mang

Naging ______ at mabuti ulit ang kanilang pakikisama sa kanilang ama.

maganda

Napagkasunduan na ______ na sila mag-alaga sa ama.

palitan

Naging ______ ang kanilang pakikisama sa kanilang ama at napagkasunduan na palitan na sila mag-alaga sa ama.

maganda

Study Notes

Ang Kwento ni Felly at ng Kanyang Kapatid

 • Nagtawag si Letty sa kanyang ate na si Felly upang ibilin ang ama sa kanilang bahay sa Baguio
 • Hindi nagsang-ayon si Felly ngunit tinanggap pa rin ang pagdating ng ama at kapatid sa kanilang bahay
 • Nararamdaman ni Felly ang hirap ng kanilang buhay dahil sa perwisyong dala ni Mang Gusting

Ang Insidente ng Sunog na Unan

 • Nalimutan ng ama na alisin ang yosi habang natutulog sa tabi ng kanyang apo
 • Nadatnan ni Felly na umuusok na ang unan
 • Tinawagan ni Felly ang kanyang kapatid na si Letty upang pag-usapan kung anong gagawin sa kanilang ama

Ang Pag-uusap ng Magkapatid

 • Napagkasunduan nila na ipaalaga na lamang ang ama sa bahay-ampunan
 • Hindi nito inaasahan ng asawa ni Felly na si Gi na magagawa nila ito sa kanilang sariling ama
 • Pinagsabihan ni Gi ang magkapatid na mali ang kanilang gagawin sa kanilang ama

Ang Pagbabago ng Pagmamahal

 • Napagtanto ng dalawang magkapatid na mali nga ang kanilang gagawin sa kanilang ama
 • Ito ang naging dahilan ng panunumbalik ng pagmamahal ng magkapatid kay Mang Gusting
 • Napagkasunduan na palitan na sila mag-alaga sa ama
 • Naging maganda at mabuti ulit ang kanilang pakikisama sa kanilang ama

Test your understanding of a Tagalog short story about Felly and her family. Read the passage and answer questions about the events and characters. Improve your reading comprehension skills and learn more about Filipino culture.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser