Tadbirkorlik Faoliyati va Biznes-reja

KeenUkulele1578 avatar
KeenUkulele1578
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

24 Questions

Tadbirkorlik faoliyati qaysi maqsad uchun amalga oshiriladi?

Foyda olish maqsadida

Biznes-reja nima uchun xizmat qiladi?

Rivojlanish strategiyasini belgilab berish uchun

Kompaniyaning kuchli va kuchsiz tomonlari qanday aniqlanadi?

SWOT tahlili yordamida

Biznesda STEP tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

Ijtimoiy, texnik, iqtisodiy, siyosiy tomonlarini tahlil qiladi

Biznesda SWOT tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

Kuchli, kuchsiz, imkoniyat, havf tomomlarini tahlil qiladi

Korxona faoliyatini har tomonlama taftish qilish nima uchun muhimdir?

Faoliyat turlarining ma’lum dastasini nazarda tutuvchi noyob va qulay mavqeni yaratish

Hissadorlik jamiyati nima uchun muhim?

Ko'proq foyda olish maqsadida mehnat qurollari, ishlab chiqarish vositalari hamda pul resurslarini birlashtirgan uyushma

Ishlab chiqarish xarajatlarining ta’rifi qaysi javobda to'g'ri berilgan?

Firma tomonidan ma’lum bir vaqt ichida tovar ishlab chiqarish uchun sarflangan mablag'

Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sababi nima?

Takror ishlab chiqarishdagi beqarorlik va nomutanosiblikning mavjud bo'lishi

Subsidiya nimaga mos keladi?

Maqsadi ko'rsatilmasdan beriladigan mablag'

Subventsiya nimaga mos keladi?

Maqsadi ko'rsatilib beriladigan mablag'

Byudjet taqchilligi (defitsit) nima?

Davlat byudjeti xarajatlarining daromadlaridan ortishi

Tadbirkorlik faoliyati qaysi maqsad uchun amalga oshiriladi?

Foyda olish maqsadida

Biznesda SWOT tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

Kuchli, kuchsiz, imkoniyat, havf tomomlarini tahlil qiladi

Tadbirkorlik faoliyati bu nima bo‘yicha amalga oshiriladi?

Tavakkalchilik bilan

Biznes-reja bu nima uchun xizmat qiladi?

Korxona (firma)ning rivojlanish strategiyasini belgilab beruvchi asosiy xujjatdir

Kompaniyaning kuchli va kuchsiz tomonlari qanday aniqlanadi?

SWOT tahlili yordamida

Biznesda STEP tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

Ijtimoiy, texnik, iqtisodiy, siyosiy tomonlarini tahlil qiladi

Tadbirkorlik faoliyati qaysi maqsad uchun amalga oshiriladi?

Faoliyat turlarining ma’lum dastasini nazarda tutuvchi noyob va qulay mavqeni yaratish

Biznes-reja nima uchun xizmat qiladi?

Ko'proq foyda olish maqsadida mehnat qurollari, ishlab chiqarish vositalari hamda pul resurslarini birlashtirgan uyushma

Iqtisodiy inqirozlarning kelib chiqish sababi nima?

Takror ishlab chiqarishdagi beqarorlik va nomutanosiblikning mavjud bo'lishi

Biznesda STEP tahlili qaysi tomonlarni tahlil qiladi?

#kuchli, kuchsiz, imkoniyat, havf tomomlarini tahlil qiladi

Subventsiya nimaga mos keladi?

Maqsadi ko'rsatilib beriladigan mablag'

#Byudjet taqchilligi (defitsit) nima?

Davlat byudjeti xarajatlarining daromadlaridan ortishi

Bu test sizga tadbirkorlik faoliyati va biznes-reja haqida savollar beradi. Siz bu savollar orqali tadbirkorlik faoliyatining mohiyatini va biznes-reja yaratishning asosiy xulosalarini sinab ko'rasiz.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Business Plan Writing
10 questions
Business Plan Elements Quiz
19 questions
Ch 3: Business plan
71 questions

Ch 3: Business plan

GreatestTiger avatar
GreatestTiger
Use Quizgecko on...
Browser
Browser